Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vymedzenie príbuzných odborov pre rigorózne konanie

Absolvent študijného programu, ktorý získal titul magister, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce, v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore.

Matematika
odbor príbuzný k študijným odborom: Aplikovaná matematika, Štatistika, Učiteľstvo akademických predmetov - matematika

Aplikovaná matematika
odbor príbuzný k študijným odborom: Matematika, Štatistika, Učiteľstvo akademických predmetov - matematika

Štatistika
odbor príbuzný k študijným odborom: Matematika, Aplikovaná matematika, Učiteľstvo akademických predmetov - matematika

Fyzika
odbor príbuzný k študijným odborom: Fyzikálne inžinierstvo, Učiteľstvo akademických predmetov - fyzika

Informatika
odbor príbuzný k študijným odborom: Počítačové inžinierstvo, Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy, Umelá inteligencia, Aplikovaná informatika, Hospodárska informatika, Kognitívna veda, Učiteľstvo akademických predmetov - informatika

Aplikovaná informatika
odbor príbuzný k študijným odborom: Informatika, Počítačové inžinierstvo, Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy, Kybernetika, Umelá inteligencia, Kognitívna veda, Učiteľstvo akademických predmetov - informatika

Učiteľstvo akademických predmetov
odbor príbuzný k študijným odborom: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, Predškolská a elementárna pedagogika, relevantné akademické odbory zo sústavy študijných odborov (v zmysle predmetových špecializácií)