Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Školné a poplatky za štúdium

Bakalárske a magisterké štúdium - pre akademický rok 2023/2024

Prijímacie konanie (v listinnej podobe):  33 EUR
Prijímacie konanie (v elektronickej podobe):  15 EUR
Štátna pokladnica: IBAN SK 8881800000007000138327, VS: 800
Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (za každý rok):
- bakalárske štúdium: 1000 EUR
- magisterské štúdium: 1300 EUR  
Príkaz na úhradu si študent vytlačí z AIS2.

Študijné programy v anglickom jazyku (za každý rok; poplatok sa nevyberá ak pre študijný program neexistuje ekvivalent v slovenskom jazyku):
- bakalárske štúdium: 2000 EUR
- magisterké štúdium: 1500 EUR

Duplikát preukazu študenta:  7 EUR
(v prípade, že si študent zaplatil obnovenie platnosti na príslušný akademický rok)
Obnovenie platnosti preukazu študenta s prolongačnou známkou  (licencia ISIC): 13 EUR 
Obnovenie platnosti preukazu študenta s prolongačnou známkou  (bez licencie ISIC): 3 EUR 
Štátna pokladnica: IBAN SK 9581800000007000138298, VS: 23,  ŠS: ID študenta (z AIS2).
Poplatok za validačnú známku a režijné náklady sa platí na základe príkazu na úhradu, uvedenom v AIS2 na príslušný akademický rok.

Výpis výledkov za 1 akademický rok: 3,30 EUR
Výpis výsledkov za 1 akademický rok v anglickom jazyku: 6,60 EUR
Potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov: 7 EUR
Poplatok za vystavenie duplikátu výkazu o štúdiu /indexu/ v 1. roku štúdia: 16,60 EUR, poplatok sa zvyšuje za každý začatý rok o 6,60 EUR
Výpis výsledkov kompletného štúdia absolventa (§ 67 ods.5 písm.c): 16,60 EUR
Doklad o ukončení štúdia sa vydáva dvojjazyčne (SJ/AJ) pre študentov končiacich v aktuálnom akademickom roku. Spätne sa doklady nevydávajú. 
Štátna pokladnica: IBAN SK 9581800000007000138298, VS: 400

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica
Radlinského 6929/32
811 07 Bratislava

Študent uhradí poplatok prevodom z účtu, resp. poštovou poukážkou typu U. Doklad o zaplatení doloží k žiadosti, resp. k prihláške. 

Bakalárske a magisterké štúdium - pre akademický rok 2024/2025

Prijímacie konanie (v listinnej podobe):  33 EUR
Prijímacie konanie (v elektronickej podobe):  15 EUR
Štátna pokladnica: IBAN SK 8881800000007000138327, VS: 800
Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky)

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (za každý rok):
- bakalárske štúdium: 1500 EUR
- magisterské štúdium: 1800 EUR  
Príkaz na úhradu si študent vytlačí z AIS2.

Študijné programy v anglickom jazyku (za každý rok; poplatok sa nevyberá ak pre študijný program neexistuje ekvivalent v slovenskom jazyku):
- bakalárske štúdium: 2000 EUR
- magisterké štúdium: 1800 EUR

Duplikát preukazu študenta:  7 EUR
(v prípade, že si študent zaplatil obnovenie platnosti na príslušný akademický rok)
Obnovenie platnosti preukazu študenta s prolongačnou známkou  (licencia ISIC): 19 EUR 
Obnovenie platnosti preukazu študenta s prolongačnou známkou  (bez licencie ISIC): 6 EUR 
Štátna pokladnica: IBAN SK 9581800000007000138298, VS: 23,  ŠS: ID študenta (z AIS2).
Poplatok za validačnú známku a režijné náklady sa platí na základe príkazu na úhradu, uvedenom v AIS2 na príslušný akademický rok.

Výpis výledkov za 1 akademický rok: 3,30 EUR
Výpis výsledkov za 1 akademický rok v anglickom jazyku: 6,60 EUR
Potvrdenie o štúdiu z archívnych dokumentov: 7 EUR
Poplatok za vystavenie duplikátu výkazu o štúdiu /indexu/ v 1. roku štúdia: 16,60 EUR, poplatok sa zvyšuje za každý začatý rok o 6,60 EUR
Výpis výsledkov kompletného štúdia absolventa (§ 67 ods.5 písm.c): 16,60 EUR
Doklad o ukončení štúdia sa vydáva dvojjazyčne (SJ/AJ) pre študentov končiacich v aktuálnom akademickom roku. Spätne sa doklady nevydávajú. 
Štátna pokladnica: IBAN SK 9581800000007000138298, VS: 400

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica
Radlinského 6929/32
811 07 Bratislava

Študent uhradí poplatok prevodom z účtu, resp. poštovou poukážkou typu U. Doklad o zaplatení doloží k žiadosti, resp. k prihláške. 

Doktorandské štúdium - pre akademický rok 2023/2024

Prijímacie konanie (v listinnej podobe): 33 €
Prijímacie konnie (v elektronickej podobe): 15 
Štátna pokladnica: 7000138327/8180, IBAN: SK88 8180 000000 7000138327  VS: 801

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (za každý rok): 1300 €
Školné externé štúdium v slovenskom jazyku (za každý rok):  700 €
Školné denné štúdium v anglickom jazyku (za každý rok): 1000 €
Školné externé štúdium v anglickom jazyku (za každý rok): 700 €
Štátna pokladnica: IBAN: SK66 8180 000000 7000138335 VS: 300, ŠS: id osoby
(do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium)

Preukaz študenta v dennej forme (s licenciou ISIC): 20 €
Preukaz študenta v dennej forme (bez licencie, NO ISIC): 10
Duplikát preukazu:
Preukaz študenta v externej forme: 10 €
Validačná známka v dennej forme (ISIC) : 13 €
Validačná známka v dennej forme (NO ISIC) : 3 €
Validačná známka v externej forme: 3 €
Štátna pokladnica: 7000138298/8180, IBAN: SK95 8180 000000 7000138 298 VS: 700

Výpis výsledkov štúdia za jeden akademický rok: 3,30 €
Výpis výsledkov štúdia za jeden akademický rok v anglickom jazyku: 6,60 €
Výpis výsledkov absolventovi štúdia: 16,60 €
Výpis výsledkov absolventovi štúdia v cudzom jazyku: 166 €
Štátna pokladnica: 7000138298/8180, IBAN: SK95 8180 000000 7000138 298 VS: 900 
(do poznámky prosíme uviesť, že je to poplatok za .....)

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica
Radlinského 6929/32
811 07 Bratislava

Doklad o uhradení poplatku za daný úkon podľa tejto smernice je povinnou prílohou žiadosti o vystavenie príslušného dokladu. 

Doktorandské štúdium - pre akademický rok 2024/2025

Prijímacie konanie (v listinnej podobe): 33 €
Prijímacie konnie (v elektronickej podobe): 15 
Štátna pokladnica: 7000138327/8180, IBAN: SK88 8180 000000 7000138327  VS: 801

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (za každý rok): 1300 €
Školné externé štúdium v slovenskom jazyku (za každý rok):  700 €
Školné denné štúdium v anglickom jazyku (za každý rok): 1000 €
Školné externé štúdium v anglickom jazyku (za každý rok): 700 €
Štátna pokladnica: IBAN: SK66 8180 000000 7000138335 VS: 300, ŠS: id osoby
(do poznámky uviesť, že je to školné za "PhD" štúdium)

Preukaz študenta v dennej forme (s licenciou ISIC): 26 €
Preukaz študenta v dennej forme (bez licencie, NO ISIC): 13 
Duplikát preukazu:
Preukaz študenta v externej forme: 13 €
Validačná známka v dennej forme (ISIC) : 19 €
Validačná známka v dennej forme (NO ISIC) : 6 €
Validačná známka v externej forme: 6 €
Štátna pokladnica: 7000138298/8180, IBAN: SK95 8180 000000 7000138 298 VS: 700

Výpis výsledkov štúdia za jeden akademický rok: 3,30 €
Výpis výsledkov štúdia za jeden akademický rok v anglickom jazyku: 6,60 €
Výpis výsledkov absolventovi štúdia: 16,60 €
Výpis výsledkov absolventovi štúdia v cudzom jazyku: 166 €
Štátna pokladnica: 7000138298/8180, IBAN: SK95 8180 000000 7000138 298 VS: 900 
(do poznámky prosíme uviesť, že je to poplatok za .....)

Údaje pre platby zo zahraničia:
Príjemca: Univerzita Komenského v Bratislave
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica
Radlinského 6929/32
811 07 Bratislava

Doklad o uhradení poplatku za daný úkon podľa tejto smernice je povinnou prílohou žiadosti o vystavenie príslušného dokladu. 

Rigorózne konanie pre akademický rok 2023/2024

Rigorózne konanie:  

  • 300 EUR
    rigorózne konanie uchádzačov, ktorí sú pedagogickými zamestnancami podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • 600 EUR (pre ostatných úchádzačov)

Štátna pokladnica: IBAN SK 9581800000007000138298, VS: 500 

Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky Rektorát UK (Oddelenie vzdelávania) vyzve uchádzača na zaplatenie poplatku za vydanie diplomu vo výške 50 EUR (podľa Vnútorného predpisu č. 28/2022 smernice rektora UK).