Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ, v minulosti nazývané pedagogické minimum) je určené študentom a absolventom odborných študijných programov. Spolu s absolvovaním odborného štúdia II. stupňa, absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie príslušných predmetov (podľa absolvovaného odborného študijného programu) na II. stupni základných škôl a na stredných školách. 

Štúdium je realizované podľa zákona č. 312/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. opedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

DPŠ na FMFI UK je určené najmä študentom neučiteľského štúdia na FMFI UK a je koncipované tak, aby ho bolo možné absolvovať paralelne s odborným štúdiom na všetkých troch stupňoch. Pre týchto študentov je DPŠ bezplatné, v ostatných prípadoch (aj v prípade, že dĺžka štúdia DPŠ presiahne dĺžku štúdia odborného programu) je štúdium spoplatnené podľa sadzobníka poplatkov.

V súčasnosti FMFI UK ponúka DPŠ v oblasti informatiky, fyziky a matematiky výlučne súčasným študentom FMFI UK.

Doplňujúce pedagogické štúdium informatiky

Forma štúdia:

denná

Odporúčaná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Nadväzuje na študijné programy

študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia v študijných odboroch informatika a aplikovaná informatika

Získaná pedagogická spôsobilosť druhý stupeň základných škôl, stredné školy, predmet Informatika

Doplňujúce pedagogické štúdium fyziky

Forma štúdia:

denná

Odporúčaná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Nadväzuje na študijné programy

študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia v študijných odboroch fyzika

Získaná pedagogická spôsobilosť druhý stupeň základných škôl, stredné školy, predmet Fyzika

Doplňujúce pedagogické štúdium matematiky

Forma štúdia:

denná

Odporúčaná dĺžka štúdia:

2 roky

Garant:

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Nadväzuje na študijné programy

študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia v študijných odboroch matematika, aplikovaná matematika a štatistika

Získaná pedagogická spôsobilosť druhý stupeň základných škôl, stredné školy, predmet Matematika

Okrem pedagogicko-psychologickej prípravy je obsahom DPŠ aj didaktická príprava so zameraním na informatiku, fyziku, resp. matematiku. Predmety zo študijného plánu DPŠ môžu študenti absolvovať v rámci svojho odborného študijného programu ako výberové predmety. Absolvovanie výberových predmetov sa riadi zásadami kreditového systému.