Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

Základné informácie

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ, v minulosti nazývané pedagogické minimum) je určené

 • študentom magisterských a doktorandských neučiteľských študijných programov, ktorí chcú získať kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti učiteľa na II. stupni základných škôl a na stredných školách,
 • pedagogickým zamestnancom, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti učiteľa na II. stupni základných škôl a na stredných školách,
 • absolventom odborných (neučiteľských) študijných programov, ktorí aktuálne nepôsobia ako učitelia v praxi, ale majú záujem o získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti učiteľa na II. stupni základných škôl a na stredných školách.

Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie príslušných predmetov (podľa absolvovaného odborného študijného programu) na II. stupni základných škôl a na stredných školách.

Štúdium je realizované podľa 

 • zákona č. 312/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinný do 31.8.2019),
 • zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1.9.2019).

Okrem pedagogicko-psychologickej prípravy je obsahom DPŠ aj didaktická príprava so zameraním na matematiku, fyziku alebo informatiku.

Doplňujúce pedagogické štúdium ponúkame v odboroch matematika, fyzika a informatika a nadväzuje na študijné programy II. stupňa štúdia v študijných odboroch matematika, fyzika a informatika a to v dennej aj externej forme štúdia.

Absolvent doplňujúceho pedagogického štúdia získa kvalifikáciu na výučbu príslušného predmetu na strednej škole a II. stupni základnej školy. 

Prihláška

Termín na podanie prihlášok pre akademický rok 2019/2020 je pre DPŠ v externej forme do 20. augusta 2019, pre DPŠ v dennej forme do 18. septembra 2019.

Povinnou súčasťou prihlášky na externú formu DPŠ sú nasledovné doklady:

 1. overená kópia rodného listu (u vydatých uchádzačiek aj overená kópia sobášneho listu),
 2. overené kópie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia:
  • vysokoškolský diplom,
  • vysvedčenie o štátnej skúške
  • dodatok k diplomu (ak bol v čase skončenia štúdia už vydávaný)
  • životopis. 

Uchádzač sa na DPŠ prihlasuje vyplnením prihlášky (formát rtf, formát pdf ). Prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a spolu s vyššie uvedenými prílohami zaslať na adresu fakulty:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Po schválení prihlášky dekanom fakulty budú uchádzačovi doručené nasledovné dokumenty: 

 • rozhodnutie o prijatí na DPŠ
 • prístupové údaje do akademického informačného systému UK (AiS2)
 • platobný príkaz na úhradu poplatku za DPŠ 

Poplatky

Externá forma DPŠ je spoplatnená sumou 600,- Eur za jeden akademický rok. Poplatok je možné uhradiť v dvoch splátkach (300,- Eur za jeden semester). Poplatok je potrebné uhradiť na príslušný semester najmenej 5 pracovných dní pred zápisom na DPŠ.
Poplatok vo výške 300 EUR za semester je možné uhradiť len bankovým prevodom.
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0013 8298
variabilný symbol: 900
poznámka: Meno, Priezvisko, DPS

Denná forma DPŠ (určená študentom neučiteľských študijných programov poskytovaných fakultou), je spravidla bez poplatku, až na poplatok 100,- Eur, čo študent má uhradiť pred záverečnou skúškou. Poplatok je použitý na pokrytie výdavkov spojených so záverečnou prácou a záverečnou skúškou. 

Záverečná práca a záverečná skúška

Záverečná práca DPŠ má didakticko-metodický charakter s aplikáciou na príslušné predmetové špecializácie.

DPŠ sa končí záverečnou skúškou pozostávajúcou z: 

O úspešnom absolvovaní DPŠ sa absolventovi vydá vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní.

Denná forma DPŠ

Denná forma DPŠ na FMFI UK je určená študentom neučiteľského štúdia na FMFI UK a je koncipovaná tak, aby ho bolo možné absolvovať paralelne s odborným štúdiom na II. a III. stupni štúdia. Pre týchto študentov je DPŠ spravidla bezplatné, v ostatných prípadoch (aj v prípade, že dĺžka štúdia DPŠ presiahne dĺžku štúdia odborného programu) je štúdium spoplatnené podľa aktuálne platných vnútorných predpisov UK a vnútorných predpisov fakulty upravujúcich výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom. 

Predmety zo študijného plánu dennej formy DPŠ (okrem predmetov záverečnej práce a záverečnej skúšky) si môžu študenti zapísať a absolvovať v rámci svojho odborného študijného programu ako výberové predmety. Zápis a absolvovanie výberových predmetov sa riadi zásadami kreditového systému a Študijným poriadkom FMFI UK.

Externá forma DPŠ

Externá forma DPŠ na FMFI UK je určené absolventom neučiteľského štúdia II. stupňa v študijných odboroch informatika, aplikovaná informatika, kognitívna veda, fyzika, matematika, aplikovaná matematika a štatistika. Externá forma DPŠ je koncipovaná ako štvorsemestrálne štúdium prezenčnou formou (doplnené samoštúdiom). Rozvrh výučby sa vydáva pre každý semester a ročník osobitne. Účastníci sú s ním oboznámení najneskôr 14 dní pred zápisom do príslušného semestra. Výučba prebieha spravidla v piatok poobede a v sobotu počas 4 – 6 týždňov v každom semestri. Otvorenie externej formy DPŠ v danom akademickom roku závisí od počtu záujemcov o toto štúdium.

Harmonogram a rozvrh

Harmonogram externej formy doplňujúceho pedagogického štúdia je totožný s harmonogramom štúdia pre denných študentov fakulty: 

Zimný semester 2019/2020Letný semester 2019/2020
Výučba23.9. – 20.12.2019Výučba17.2. – 15.5.2020
Skúškové obdobie2.1. – 14.2.2020 Skúškové obdobie18.5.– 30.6.2020     

 Rozvrh predmetov externej formy DPŠ:  

(Aktuálne rozvrhy budú zverejnené pred začiatkom príslušného semestra).