Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

Aktuálne informácie pre akademický rok 2022/2023 sú zverejnené v časti Prihláška. 

Základné informácie

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ, v minulosti nazývané pedagogické minimum) je určené 

 • študentom magisterských a doktorandských neučiteľských študijných programov, ktorí chcú získať kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti učiteľa na II. stupni základných škôl a na stredných školách,
 • pedagogickým zamestnancom, ktorí nespĺňajú kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti učiteľa na II. stupni základných škôl a na stredných školách,
 • absolventom odborných (neučiteľských) študijných programov, ktorí aktuálne nepôsobia ako učitelia v praxi, ale majú záujem o získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti učiteľa na II. stupni základných škôl a na stredných školách.

Absolvent DPŠ získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a v podkategóriách učiteľ druhého stupňa základnej školy a učiteľ strednej školy na vyučovanie príslušného predmetu (podľa absolvovaného odborného študijného programu).

Štúdium je realizované podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okrem pedagogicko-psychologickej prípravy je obsahom DPŠ aj didaktická príprava so zameraním na matematiku, fyziku alebo informatiku.

Doplňujúce pedagogické štúdium ponúkame pre aprobačné predmety matematika, fyzika a informatika, a to v dennej forme (je určené najmä študentom magisterských a doktorandských neučiteľských študijných programov) a v externej forme (je určené najmä pedagogickým zamestnancom a absolventom odborných neučiteľských študijných programov).

Prihláška

V akademickom roku 2022/23 sa otvára základný modul pre DPŠ v externej forme, ale iba s pokračovaním (v akademickom roku 2023/24) v rozširujúcom module matematiky a fyziky.

Pre rozširujúci modul informatiky je možné v a.r. 2022/23 absolvovať základný modul, ale nebude možné pokračovať v a.r. 2023/24 rozširujúcim modulom informatiky.

Termín na podanie prihlášok pre akademický rok 2022/2023 pre základný modul DPŠ v externej forme je do 30. júla 2022.

Termín na podanie prihlášok pre akademický rok 2022/2023 pre DPŠ v dennej forme je do 19. augusta 2022.

Povinnou súčasťou prihlášky na externú formu DPŠ sú nasledovné doklady

 1. kópie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia:
  • vysokoškolský diplom,
  • vysvedčenie o štátnej skúške,
  • dodatok k diplomu (ak bol v čase skončenia štúdia už vydávaný),
 2. životopis,
 3. v prípade absolvovania základného modulu na inej vysokej škole alebo MPC overená kópia osvedčenia o základnom module doplňujúceho pedagogického štúdia. 

Uchádzač, ktorý absolvoval 

 • magisterské štúdium na FMFI UK, predloží kópie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia podľa bodu 1,
 • magisterské štúdium alebo inžinierske štúdium na inej fakulte UK, než na FMFI UK, alebo na inej fakulte vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky, predloží overené kópie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia podľa bodu 1,
 • magisterské štúdium alebo inžinierske štúdium na fakulte vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží overené kópie rozhodnutí o uznaní dokladov o vzdelaní a kópie dokladov o absolvovaní vysokoškolského štúdia podľa bodu 1.

Ak uchádzač zmenil meno alebo zmenil priezvisko, priloží k prihláške na DPŠ aj overenú kópiu dokladov preukazujúcich zmenu mena alebo zmenu priezviska.

Uchádzač sa na DPŠ prihlasuje vyplnením prihlášky (spoločná na základný a rozširujúci modul: formát doc, formát pdf ; osobitná na rozširujúci modul: formát doc, formát pdf). Prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a spolu s vyššie uvedenými prílohami zaslať na adresu fakulty:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Študijné oddelenie
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Ak prihláška spĺňa predpísané náležitosti a uchádzač spĺňa požiadavky pri zaradení na doplňujúce pedagogické štúdium, dekan vydá rozhodnutie o prijatí uchádzača. Uchádzačovi budú spolu s rozhodnutím o prijatí na DPŠ doručené nasledovné dokumenty:  

 • prístupové údaje do akademického informačného systému UK (AiS2),
 • platobný príkaz na úhradu poplatku za DPŠ.

Poplatky

Externá forma DPŠ je spoplatnená sumou 700,- Eur za jeden akademický rok. Poplatok je možné uhradiť v dvoch splátkach (350,- Eur za jeden semester). Poplatok je potrebné uhradiť na príslušný semester najmenej 5 pracovných dní pred zápisom na DPŠ.

Poplatok vo výške 350 EUR za semester je možné uhradiť len bankovým prevodom.
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0013 8298
variabilný symbol: 900
špecifický symbol: rodné číslo bez lomítka
poznámka: Meno, Priezvisko

Denná forma DPŠ (určená študentom neučiteľských študijných programov poskytovaných fakultou) nemá spoplatnenú výučbovú časť. Študenti platia v každom module (základnom aj rozšírujúcom) 200 € za organizáciu a pedagogické vedenie počas pedagogických praxí. K spoplatneniu pedagogických praxí došlo na základe nemožnosti čerpať účelovú štátnu dotáciu, ktorú fakulta dostáva výhradne na študentov učiteľských študijných programov.

Poplatok vo výške 200 EUR je možné uhradiť len bankovým prevodom.
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0013 8298
variabilný symbol: 900
špecifický symbol: rodné číslo bez lomítka
poznámka: Meno, Priezvisko

Dekan môže na základe písomnej žiadosti poplatok za DPŠ znížiť, odpustiť alebo odložiť termín jeho splatnosti, a to s prihliadnutím na 

 • skutočnosť, že účastníkovi DPŠ boli uznané absolvovania predmetov v programe DPŠ, najmä predmetov pedagogických praxí,
 • sociálnu a zdravotnú situáciu účastníka DPŠ alebo na iné skutočnosti hodné osobitné zreteľa.

Poplatky spojené s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (.pdf)

Ministerstvo školstva preplatí niektorým uchádzačom a študentom náklady na doplňujúce pedagogické štúdium - bližšie informácie

Harmonogram štúdia

Základný harmonogram doplňujúceho pedagogického štúdia je totožný s  harmonogramom štúdia pre študijné programy vysokoškolského štúdia uskutočňované fakultou: 

   Zimný semester 2021/2022Letný semester 2021/2022
   Výučba20. 9. – 17. 12. 2021Výučba14. 2. – 13. 5. 2022
   Skúškové obdobie3. 1. – 11. 2. 2022Skúškové obdobie16. 5.– 30. 6. 2022


Obhajoba záverečnej práce a záverečné skúšky: 

   Denná forma DPŠ

   základný
   a rozširujúci modul
Odovzdanie práce do4 týždne pred obhajobou
Obhajoba a záverečná skúška14.6. - 24.6.2022
   
   Externá forma DPŠ


   základný modulOdovzdanie práce do4 týždne pred obhajobou
Obhajoba a záverečná skúškatento rok sa nekoná
   rozširujúci modulOdovzdanie práce do4 týždne pred obhajobou
Obhajoba a záverečná skúška:
fyzika (doc. Demkanin)22.8.2022, 8:00 hod., F1/145
matematika (doc. Kubáček)25.8.2022, 9:00 hod., M/112
informatika (doc. Kubincová)26.8.2022, 8:30 hod., I/32

Záverečná skúška

Základný modul DPŠ sa končí obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou pozostávajúcou z:  

Po úspešnom absolvovaní základného modulu DPŠ fakulta absolventovi vydá osvedčenie o základnom module doplňujúceho pedagogického štúdia.

Rozširujúci modul DPŠ sa končí obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou pozostávajúcou z:  

Po úspešnom absolvovaní rozširujúceho modulu DPŠ fakulta absolventovi vydá vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní.

Aktuálne informácie o termínoch záverečných skúšok nájdete v časti Harmonogram štúdia. 

Záverečná práca

Záverečná práca základného modulu DPŠ má charakter analýzy vyučovacích hodín z pohľadu vybraných aspektov pedagogiky a psychológie s aplikáciou na príslušný aprobačný predmet (matematika, fyzika alebo informatika),

Záverečná práca rozširujúceho modulu DPŠ má didakticko-metodický charakter s aplikáciou na príslušný aprobačný predmet (matematika, fyzika alebo informatika), môže reflektovať i širšie vedomosti z oblasti pedagogiky a psychológie.

Vzor záverečnej práce obsahujuci všetky formálne náležitosti záverečnej práce - rtfpdf 

Informácie a náležitosti správneho citovania

Podrobnejšie informácie o záverečných prácach nájdete v Študijnom poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK (čl. 16). 

Denná forma DPŠ

Denná forma DPŠ na FMFI UK je určená študentom neučiteľských študijných programov na FMFI UK a je koncipovaná tak, aby ho bolo možné absolvovať paralelne s odborným štúdiom na II. (magisterskom) a III. (doktorandskom) stupni štúdia. Pre týchto študentov je samotné štúdium na FMFI UK bezplatné. Študenti hradia iba poplatok za predmety pedagogickej praxe; v ostatných prípadoch (aj v prípade, že dĺžka štúdia DPŠ presiahne dĺžku štúdia odborného programu) je štúdium spoplatnené podľa aktuálne platného dokumentu o výške poplatkov spojených s kvalifikačným vzdelávaním.  

Predmety zo študijného plánu dennej formy DPŠ (okrem predmetov pedagogických praxí, záverečnej práce a záverečnej skúšky) si môžu študenti magisterského alebo bakalárskeho štúdia zapísať a absolvovať v rámci svojho odborného študijného programu ako výberové predmety. Zápis a absolvovanie výberových predmetov sa riadi zásadami kreditového systému štúdia a Študijným poriadkom FMFI UK. Nakoľko program DPŠ je podľa § 44 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. členený na základný modul a rozširujúce moduly (v členení podľa aprobačných predmetov matematika, fyzika a informatika), rozširujúci modul je možné absolvovať až po absolvovaní základného modulu. To však nevylučuje, aby si študent zapísal jednotlivé predmety rozširujúceho modulu DPŠ (okrem predmetov pedagogických praxí, záverečnej práce a záverečnej skúšky) v rámci svojho aktuálneho magisterského štúdia a po absolvovaní základného modulu DPŠ požiadal po zápise do rozširujúceho modulu DPŠ o uznanie ich absolvovania. Študenti doktorandského štúdia si predmety DPŠ zapisujú do DPŠ zápisného listu.

Externá forma DPŠ

Externá forma DPŠ na FMFI UK je určené absolventom  neučiteľských študijných programov II. stupňa

 • v študijných programoch v študijnom programe matematika vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii študijného odboru matematika s ďalším študijným odborom, alebo v študijných programoch (študijných odboroch) obsahovo nadväzujúcich na obsah predmetu matematika,
 • v študijných programoch v študijnom programe fyzika vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii študijného odboru fyzika s ďalším študijným odborom, alebo v študijných programoch (študijných odboroch) obsahovo nadväzujúcich na obsah predmetu fyzika,
 • v študijných programoch v študijnom programe informatika alebo kybernetika vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii študijného odboru informatika alebo kybernetika s ďalším študijným odborom, alebo v študijných programoch (študijných odboroch) obsahovo nadväzujúcich na obsah predmetu informatika.

Nakoľko program DPŠ je podľa § 44 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. členený na základný modul a rozširujúce moduly (v členení podľa aprobačných predmetov matematika, fyzika a informatika), rozširujúci modul je možné absolvovať až po absolvovaní základného modulu.. Uchádzač si v prihláške na DPŠ zvolí rozširujúci modul, v štúdiu ktorého nadviaže po absolvovaní základného modulu.

Uchádzač, ktorý absolvoval základný modul DPŠ na inej vysokej škole alebo v Metodicko-pedagogickom centre (MPC), sa môže prihlásiť na štúdium rozširujúceho modulu DPŠ.

Externá forma základného modulu DPŠ je koncipovaná ako dvojsemestrálne štúdium prezenčnou formou (doplnené samoštúdiom).

Externá forma rozširujúceho modulu DPŠ je koncipovaná ako dvojsemestrálne štúdium prezenčnou formou (doplnené samoštúdiom).

Rozvrh výučby sa vydáva pre každý semester a modul osobitne. Účastníci sú s ním oboznámení najneskôr 14 dní pred zápisom do príslušného semestra. Výučba prebieha spravidla v piatok poobede a v sobotu počas 4 – 6 týždňov v každom semestri. Otvorenie externej formy DPŠ v danom akademickom roku závisí od počtu uchádzačov o DPŠ.

Rozvrh predmetov externej formy DPŠ:   

 • pre základný modul v letnom semestri (1/L) v akademickom roku 2022/2023
  • bude zverejnený pre začiatkom letného semestra