Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Katedra sa podieľa na zabezpečovaní bakalárskeho študijného programu Fyzika a gestoruje magisterský študijný odbor Teoretická fyzika, študijné programy Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre aprobácie s fyzikou a tiež garantuje doktorandské študijné programy Všeobecná fyzika a matematická fyzika a Teória vyučovania fyziky. Štúdium teoretickej fyziky je zamerané na oblasti: matematická fyzika, elementárne častice, gravitácia a mnohočasticová fyzika.
Na Oddelení teoretickej fyziky sa riešia vedecké projekty z oblasti elementárnych častíc, mnohočasticových systémov, matematickej fyziky, teórie gravitácie a kozmológie. Oddelenie má aktívnu spoluprácu so zahraničnými univerzitami vo Viedni, Grazi, Helsinkách, Birminghame a Ženeve, a vedeckými pracoviskami DIAS Dublin, SISSA Terst, DESY Hamburg a SÚJV Dubna. Členovia katedry sa priamo podieľajú na výskume v Kolaboráciách ATLAS a ALICE na urýchľovači LHC a na NA62 experimente v CERNe pri Ženeve.
Na Oddelení didaktiky fyziky sa realizuje výskum zameraný na tvorbu obsahu fyzikálneho vzdelávania, na tvorbu učebníc pre základné a stredné školy a na používanie učebných pomôcok a metód vyučovania fyziky. Oddelenie úzko spolupracuje najmä s organizáciami priamo riadenými Ministerstvom školstva, so základnými a strednými školami na Slovensku, s medzinárodnou organizáciou IBO, s výrobcami učebných pomôcok, ako aj s ďalšími organizáciami zapojenými do prípravy budúcich učiteľov a do ďalšieho vzdelávania učiteľov v praxi.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD. F2 146 762, 663  
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. F1 165 661  
Tajomník katedry:
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD. F2 107 664  
Tajomník pre IT:
RNDr. Eduard Masár, CSc. F2 134 394  
Sekretariát:
Marcela Poláková F1 166 661  

Emeritní profesori:
prof. Ing. Milan Noga, DrSc. F2 141 116  
prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. F2 103B 689  

Oddelenie teoretickej fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD. F2 146 762, 663  
Učitelia:
doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc. F2 105 658  
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD. F2 146 762, 663  
doc. RNDr. Vladimír Černý, PhD. F2 137 397  
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc. F2 104 657  
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD. F2 107 664  
Mgr. Peter Maták, PhD. F2 145 460  
doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD. F2 133 641  
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc. F2 106 579  
Mgr. Michal Širaň, PhD. F2 135 653  
Mgr. Juraj Tekel, PhD. F2 136 653  
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Eduard Masár, CSc. F2 134 394  

Oddelenie didaktiky fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. F1 165 661  
Učitelia:
PaedDr. Soňa Chalupková, PhD. F1 159 218  
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. F1 165 661  
PaedDr. Peter Horváth, PhD. F1 158 326  
doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD. F1 157 325  
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD. F1 155 422  

Ostatní pracovníci katedry:
Marcela Poláková F1 166 661  

Doktorandi katedry:
Mgr. Ágnes Bazso F1 159 218  
Mgr. Samuel Beznák F2 132 176  
Mgr. Ľuboš Bičian F2 132 176  
Mgr. Jakub Čevajka F1 148    
Mgr. Peter Jančár F1 250 285  
Mgr. Tünde Kiss F1 148    
Mgr. Milan Kováč F1 148    
Mgr. Zuzana Kučerová F2 132 176  
Mgr. Peter Mészáros F2 132 176  
Mgr. Matej Sárený F2 132 176  
Mgr. Zuzana Šinská F2 132 176  
Mgr. Mária Šubjaková F2 132 176  
PaedDr. Jozef Trenčan F1 250 285  
Mgr. Petra Vnuková F1 159 218  
Mgr. Jarier Wannous F1 148