Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Katedra sa podieľa na zabezpečovaní bakalárskeho študijného programu Fyzika a gestoruje magisterský študijný odbor Teoretická fyzika, študijné programy Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre aprobácie s fyzikou a tiež garantuje doktorandské študijné programy Všeobecná fyzika a matematická fyzika a Teória vyučovania fyziky. Štúdium teoretickej fyziky je zamerané na oblasti: matematická fyzika, elementárne častice, gravitácia a mnohočasticová fyzika.
Na Oddelení teoretickej fyziky sa riešia vedecké projekty z oblasti elementárnych častíc, mnohočasticových systémov, matematickej fyziky, teórie gravitácie a kozmológie. Oddelenie má aktívnu spoluprácu so zahraničnými univerzitami vo Viedni, Grazi, Helsinkách, Birminghame a Ženeve, a vedeckými pracoviskami DIAS Dublin, SISSA Terst, DESY Hamburg a SÚJV Dubna. Členovia katedry sa priamo podieľajú na výskume v Kolaboráciách ATLAS a ALICE na urýchľovači LHC a na NA62 experimente v CERNe pri Ženeve.
Na Oddelení didaktiky fyziky sa realizuje výskum zameraný na tvorbu obsahu fyzikálneho vzdelávania, na tvorbu učebníc pre základné a stredné školy a na používanie učebných pomôcok a metód vyučovania fyziky. Oddelenie úzko spolupracuje najmä s organizáciami priamo riadenými Ministerstvom školstva, so základnými a strednými školami na Slovensku, s medzinárodnou organizáciou IBO, s výrobcami učebných pomôcok, ako aj s ďalšími organizáciami zapojenými do prípravy budúcich učiteľov a do ďalšieho vzdelávania učiteľov v praxi.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.F2 109762, 663 
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.F1 165661 
Tajomník katedry:
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.F2 107664 
Tajomník pre IT:
RNDr. Eduard Masár, CSc.F2 134394 
Sekretariát:
Marcela PolákováF1 166661 
Emeritný profesor:
prof. Ing. Milan Noga, DrSc.F2 141116 

Oddelenie teoretickej fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.F2 109762, 663 
Učitelia:
doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.F2 105658 
doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.F2 109762, 663 
doc. RNDr. Vladimír Černý, PhD.F2 137397 
prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.F2 104657 
doc. RNDr. Marián Fecko, PhD.F2 107664 
Mgr. Peter Maták, PhD.F2 145460 
doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD.F2 133641 
prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.F2 106579 
Mgr. Michal Širaň, PhD.F2 135653 
Mgr. Juraj Tekel, PhD.F2 136653 
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Eduard Masár, CSc.F2 134394 

Oddelenie didaktiky fyziky

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.F1 165661 
Učitelia:
PaedDr. Soňa Chalupková, PhD.F1 159218 
doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.F1 165661 
PaedDr. Peter Horváth, PhD.F1 158326 
doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD.F1 157422 

Ostatní pracovníci katedry:
Marcela PolákováF1 166661 

Doktorandi katedry:
Mgr. Ágnes BazsoF1 159218 
Mgr. Samuel BeznákF2 132176 
Mgr. Ľuboš BičianF2 132176 
Mgr. Jakub ČevajkaF1 148  
Mgr. Tünde KissF1 148  
Mgr. Milan KováčF1 148  
Mgr. Zuzana KučerováF2 132176 
Mgr. Peter MészárosF2 132176 
Mgr. Matej SárenýF2 132176 
Mgr. Zuzana ŠinskáF2 132176 
Mgr. Mária ŠubjakováF2 132176 
PaedDr. Jozef TrenčanF1 250285 
Mgr. Jarier WannousF1 148