Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

Katedra sa zúčastňuje na plnení výchovnovzdelávacích úloh fakulty v rámci študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov (v kombinácii s matematikou alebo deskriptívnou geometriou) a v niektorých bakalárskych resp. magisterských neučiteľských študijných  programoch. Katedra je školiacim pracoviskom troch doktorandských študijných programov Diskrétna matematika, Geometria a topológia a Teória vyučovania matematiky. Niektorí pracovníci sa podieľajú na kontinuálnom vzdelávaní učiteľov a vzdelávaní talentovaných študentov. Vedecký výskum katedry sa orientuje na algebru, matematickú logiku, teóriu grafov, teóriu čísel, teóriu reálnych funkcií, teóriu zväzov, algebraickú, diferenciálnu a všeobecnú topológiu a ďalej na oblasť algebraickej a diferenciálnej geometrie, geometrického modelovania, aplikovanej geometrie, virtuálnej reality, teórie vyučovania matematiky a deskriptívnej geometrie.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.M 158229 
Zástupca vedúceho katedry:
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.M 128752 
Tajomníčka katedry:
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.M 149323 
Tajomník pre IT:
RNDr. Róbert Bohdal, PhD.M 114185 
Sekretariát:
Mgr. Ildikó MuzslayováM 141255 
Emeritný profesor:
prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc.M 137753 

Oddelenie algebry a teórie čísel

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc.M 135141 
Učitelia:
doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc.M 135141 
doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.M 140304 
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.M 144642 
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.M 139812 
prof. RNDr. Dr. Ladislav KvaszM 134754 
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.M 132387 
Mgr. Martin Niepel, PhD.M 131759 
RNDr. Martin Sleziak, PhD.M 129193 
RNDr. Jana Tomanová, CSc.M 133344 
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.M 128752 

Oddelenie geometrie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD.M 157266 
Učitelia:
Mgr. Ľudovít Balko, PhD.M 117208 
RNDr. Martina Bátorová, PhD.M 118562 
RNDr. Róbert Bohdal, PhD.M 114185 
RNDr. Jana Chalmovianská, PhD.M 142324 
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.M 158229 
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc.M 151498 
RNDr. Soňa Kudličková, PhD.M 154390 
RNDr. Barbora Pokorná, PhD.M 118562 
RNDr. Marianna Polednová, PhD.M 154390 
Mgr. Tomáš Rusin, PhD.M 117208 
doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD.M 157266 

Oddelenie didaktiky matematiky

Vedúci oddelenia:
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.M 147490 
Učitelia:
Mgr. Martina Babinská, PhD.M 143160 
RNDr. Monika Dillingerová, PhD.M 149323 
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.M 134754 
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.M 147490 
PaedDr. Peter Vankúš, PhD.M 145860 
Mgr. Michaela Vargová, PhD.M 146883 

Ostatní pracovníci katedry:
Mgr. Ildikó MuzslayováM 141255 

Doktorandi katedry:
Mgr. Adriana BosákováM 123  
Mgr. Mária ČujdíkováM 148  
Mgr. Ivona DemčákováM 130  
Mgr. Vladimíra LaššákováM 148  
Mgr. Marcel MakovníkM 123  
Mgr. Barbora MatuškováM 148  
Mgr. Katarína NánásiováM 138  
Mgr. Tatiana SirotováM 130  
Mgr. Samuel StrussM 123  
Mgr. Matej UherM 148  

Externisti:
Mgr. Tibor Macko, PhD.M 138