Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

Katedra sa zúčastňuje na plnení výchovnovzdelávacích úloh fakulty v rámci študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov (v kombinácii s matematikou alebo deskriptívnou geometriou) a v niektorých bakalárskych resp. magisterských neučiteľských študijných  programoch. Katedra je školiacim pracoviskom troch doktorandských študijných programov Diskrétna matematika, Geometria a topológia a Teória vyučovania matematiky. Niektorí pracovníci sa podieľajú na kontinuálnom vzdelávaní učiteľov a vzdelávaní talentovaných študentov. Vedecký výskum katedry sa orientuje na algebru, matematickú logiku, teóriu grafov, teóriu čísel, teóriu reálnych funkcií, teóriu zväzov, algebraickú, diferenciálnu a všeobecnú topológiu a ďalej na oblasť algebraickej a diferenciálnej geometrie, geometrického modelovania, aplikovanej geometrie, virtuálnej reality, teórie vyučovania matematiky a deskriptívnej geometrie.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. M 158 229  
Zástupca vedúceho katedry:
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. M 128 752  
Tajomníčka katedry:
RNDr. Monika Dillingerová, PhD. M 149 323  
Tajomník pre IT:
RNDr. Róbert Bohdal, PhD. M 114 185  
Sekretariát:
Mgr. Ildikó Muzslayová M 141 255  

Emeritný profesor:
prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. M 137 753  

Oddelenie algebry a teórie čísel

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc. M 135 141  
Učitelia:
doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc. M 135 141  
doc. RNDr. Jaroslav Guričan, CSc. M 140 304  
doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. M 144 642  
prof. RNDr. Július Korbaš, CSc. M 139 812  
prof. RNDr. Dr. Ladislav Kvasz M 134 754  
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. M 132 387  
Mgr. Martin Niepel, PhD. M 131 759  
RNDr. Martin Sleziak, PhD. M 129 193  
RNDr. Jana Tomanová, CSc. M 133 344  
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. M 128 752  

Oddelenie geometrie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD. M 157 266  
Učitelia:
Mgr. Ľudovít Balko, PhD. M 117 208  
RNDr. Martina Bátorová, PhD. M 118 562  
RNDr. Róbert Bohdal, PhD. M 114 185  
RNDr. Jana Chalmovianská, PhD. M 142    
doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. M 158 229  
doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc. M 151 498  
RNDr. Soňa Kudličková, PhD. M 154 390  
RNDr. Barbora Pokorná, PhD. M 118 562  
RNDr. Marianna Polednová, PhD. M 154 390  
Mgr. Tomáš Rusin, PhD. M 117 208  
doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD. M 157 266  

Oddelenie didaktiky matematiky

Vedúca oddelenia:
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M 147 490  
Učitelia:
RNDr. Monika Dillingerová, PhD. M 149 323  
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A. M 134 754  
Mgr. Martina Koronci Babinská, PhD. M 143    
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M 147 490  
PaedDr. Peter Vankúš, PhD. M 145 860  
Mgr. Michaela Vargová, PhD. M 146 883  

Ostatní pracovníci katedry:
Mgr. Ildikó Muzslayová M 141 255  

Doktorandi katedry:
Mgr. Adriana Bosáková M 123    
Mgr. Mária Čujdíková M 148    
Mgr. Ivona Demčáková M 130    
Mgr. Katalin Dolesza Hlavcsek M 148    
Mgr. Martin Dovičák M 148, SG 802  
Mgr. Vladimíra Laššáková M 148    
Mgr. Marcel Makovník M 123    
Mgr. Barbora Matušková M 148    
Mgr. Katarína Nánásiová M 138    
Mgr. Ivana Ochodničanová M 148    
Mgr. Tatiana Sirotová M 130    
Mgr. Samuel Struss M 123    
Mgr. Matej Uher      

Externisti:
doc. RNDr. Miloš Božek, PhD. M 156 209  
Mgr. Tibor Macko, PhD. M 138    
doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc. M 124 841