Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Detašované pracovisko Turany

Hlavným poslaním Detašovaného pracoviska Turany je vytvárať možnosti na cielený aplikovaný výskum a vývoj a získané výsledky prenášať do komerčnej praxe. 
Na DPT je možné realizovať vedecké programy fakulty a partnerských inštitúcií podľa prevádzkových možností DPT. Na DPT je možné uskutočňovať vzdelávacie a vedecko-popularizačné podujatia pre širokú verejnosť, ako aj propagáciu fakulty smerom k odbornej i laickej verejnosti najmä prostredníctvom organizovania odborných seminárov.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Sídlo: Sadová 1148, 038 53 Turany

Prevádzkové oddelenie 

správca:
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.F2 245466, 244 

Vedecké oddelenie

turanyfmph.uniba.sk
RNDr. Martin Truchlý, PhD.  
Mgr. Vitalii Izai, PhD.
Mgr. Marek Vidiš, PhD.