Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Dodatočné a doplňujúce voľby do ŠKAS

Kandidátka

Dodatočné voľby (funkčné obdobie do 31. mája 2020)

#Meno a priezviskoStupeň štúdiaRok štúdiaŠtudijný program
1.Ivan Agarskýbakalársky2.Informatika
2.Ján Krnáčbakalársky2.Manažérska matematika
3.Jaromír Mikulecmagisterský1.Matematika
4.Samuel Omastadoktorandský2.Fyzika plazmy

Doplňujúce voľby (funkčné obdobie do 31. mája 2019)

#Meno a priezviskoStupeň štúdiaRok štúdiaŠtudijný program
1.Ivan Agarskýbakalársky2.Informatika
2.Viktor Baniarmagisterský2.Manažérska matematika
3.Martin Botlobakalársky1.Fyzika
4.Terézia Eckertovádoktorandský1.Jadrová a subjadrová fyzika
5.Ján Krnáčbakalársky2.Manažérska matematika
6.Jaromír Mikulecmagisterský1.Matematika
7.Marek Vidišdoktorandský3.Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Kandidátka (.pdf)

Proti rozhodnutiu volebnej komisie o zaradení alebo nezaradení kandidáta na kandidátku môže ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty podať námietku v lehote do 22. októbra 2018 (pondelok), 09.00 hod.

Námietka sa podáva písomnou formou v elektronickej podobe predsedovi študentskej volebnej komisie na adresu as.studentskafmph.uniba.sk a súčasne predsedovi Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK na adresu as.mandatova.predsedafmph.uniba.sk .

Na námietky, ktoré nebudú podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

(zverejnené 19. októbra 2018, 01.30 hod.)

Návrhové formuláre

Dodatočné voľby (funkčné obdobie do 31. mája 2020)

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

Doplňujúce voľby (funkčné obdobie do 31. mája 2019)

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

Oznam o voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK (ŠKAS)

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce fakulty,

Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa 24. septembra 2018 vyhlásilo

  • dodatočné voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na 1 neobsadený mandát na funkčné obdobie do 31. mája 2020,
  • doplňujúce voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na 3 uprázdnené mandáty na funkčné obdobie do 31. mája 2019.

Voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa budú konať dňa 24. októbra 2018 (streda) v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. vo vestibule pri matematickej vrátnici.

Voľby do Študentskej komory AS FMFI UK riadi volebná komisia v zložení:

Predseda:

Boris Bobáľ (2FYZ)

Podpredsedníčka:

Mária Zelenayová (2FYZ)

Členovia:

Daniel Bobok (1FYZ)
Alžbeta Miklášová (2FYZ
Bc. Roman Števaňák (1mINF)

Kandidovať do Študentskej komory AS FMFI UK môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty.

Právo navrhovať kandidáta na člena Študentskej komory AS FMFI UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov akademickej obce fakulty. Člen akademickej obce fakulty nemôže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi študentskej volebnej komisie alebo prostredníctvom podateľne fakulty v lehote do 17. októbra 2018 (streda) - 13.00 hod.

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať

  1. meno a priezvisko navrhovateľa,
  2. pracovisko navrhovateľa (ak návrh podáva člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty) alebo študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa (ak návrh podáva člen študentskej časti akademickej obce fakulty),
  3. meno a priezvisko kandidáta,
  4. študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia kandidáta,
  5. dátum a podpis navrhovateľa,
  6. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.

V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta.

Pre voľby do Študentskej komory AS FMFI UK tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty jeden volebný obvod.

Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia akademickej obce fakulty využiť formuláre:

Dodatočné voľby (funkčné obdobie do 31. mája 2020)

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

Doplňujúce voľby (funkčné obdobie do 31. mája 2019)

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

Ak má kandidát záujem kandidovať súčasne v doplňujúcich voľbách aj dodatočných voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK, musí podať dva samostatné návrhy kandidátov.

Kandidáti majú právo zverejniť svoj volebný program na webovom sídle fakulty a v priestoroch fakulty, ktoré pre tento účel vyhradí volebná komisia. Po uplynutí lehoty určenej na podávanie návrhov kandidátov volebná komisia zorganizuje diskusiu kandidátov so študentami fakulty.

Voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa riadia vnútorným predpisom fakulty Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK.

Oznam o voľbách (.pdf)

Zasadnutia študentskej volebnej komisie

2. zasadnutie (18.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

1. zasadnutie (26.09.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica