Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľba zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl (2019 - 2023)

Oznam o vyhlásení voľby zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl

Vážení členovia akademickej obce fakulty,

Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom 8. zasadnutí dňa 8. marca 2019 vyhlásilo voľbu zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl na funkčné obdobie od 1. júna 2019 do 31. mája 2023.

Voľba zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl sa uskutoční na 6. riadnom zasadnutí Akademického senátu FMFI UK dňa 15. apríla 2019 (pondelok) o 14.00 hod. v posluchárni C.

Právo navrhovať kandidáta na zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl má podľa čl. 37 ods. 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty.

Návrhy kandidátov sa podávajú na formulári pre navrhovanie kandidátov a doručujú osobne predsedovi Akademického senátu FMFI UK doc. RNDr. Sebastiánovi Ševčíkovi, CSc. alebo prostredníctvom podateľne fakulty v lehote do 5. apríla 2019 (piatok) - 13.00 hod. 

Formulár pre navrhovanie kandidátov (.doc)
Formulár pre navrhovanie kandidátov (.pdf)

Uznesenie Predsedníctva AS FMFI UK (.pdf)