Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľba kandidáta na dekana FMFI UK

Oznam o vyhlásení voľby kandidáta na dekana FMFI UK

Akademický senát FMFI UK uznesením č. 5 na svojom 1. riadnom zasadnutí dňa 24. septembra 2018 podľa čl. 23 ods. 2 Štatútu FMFI UK a čl. 3 ods. 3 Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK (ďalej len „poriadok voľby“)

vyhlásil voľbu kandidáta na dekana FMFI UK
na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023
.

Volebné zasadnutie Akademického senátu FMFI UK, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na dekana FMFI UK, sa uskutoční dňa 3. decembra 2018 o 15.00 hod. v posluchárni C.

Priebeh voľby kandidáta na dekana FMFI UK organizuje a riadi volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK (ďalej len „volebná komisia“) v zložení

Predseda:
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.KI, M 257
Podpredseda:
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.KAFZM, F2 204
Členovia:
RNDr. Michal Demetrian, PhD.KMANM, M 105
PhDr. Alena ZemanováKJP, F2 285
Mgr. Askar Gafurov1dINF

Volebná komisia v súlade s čl. 5 ods. 6 poriadku voľby určila lehotu na podávanie návrhov kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK od 1. októbra 2018 do 19. novembra 2018 (pondelok), 13.00 hod.

Návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK sa adresujú predsedovi volebnej komisie prof. RNDr. Martinovi Škovierovi, PhD. a podávajú v zalepenej obálke prostredníctvom podateľne fakulty; podateľňa na požiadanie doručiteľa potvrdí prijatie zásielky odtlačkom prezentačnej pečiatky na kópii návrhu kandidáta.

Podľa čl. 23 ods. 3 Štatútu FMFI UK a čl. 4 ods. 1 poriadku voľby právo navrhovať kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK majú členovia akademickej obce FMFI UK.

Podľa čl. 5 ods. 3 poriadku voľby návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať

 1. meno, priezvisko a akademický titul alebo vedecko-pedagogický titul kandidáta pre voľbu,
 2. aktuálne zamestnanie kandidáta pre voľbu; v prípade, ak kandidát pre voľbu pôsobí na fakulte, názov pracoviska fakulty,
 3. korešpondenčnú adresu kandidáta pre voľbu,
 4. e-mailovú adresu kandidáta pre voľbu,
 5. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta pre voľbu, že súhlasí so svojou kandidatúrou na funkciu dekana fakulty,
 6. meno, priezvisko a akademický titul alebo vedecko-pedagogický titul navrhovateľa,
 7. pracovisko navrhovateľa, ak je navrhovateľ členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty,
 8. študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa, ak je navrhovateľ členom študentskej časti akademickej obce fakulty,
 9. dátum a podpis navrhovateľa,
 10. súhlas navrhovateľa so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších osobných údajov obsiahnutých v návrhu kandidáta,
 11. súhlas kandidáta pre voľbu so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších osobných údajov obsiahnutých v návrhu kandidáta a osobných údajov obsiahnutých v sprievodných dokumentoch.

Členovia akademickej obce FMFI UK môžu pre navrhovanie kandidátov pre voľbu použiť návrhové formuláre, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu.

Podľa čl. 4 ods. 8 a 9 poriadku voľby kandidát pre voľbu je povinný v lehote na podávanie návrhov kandidátov v elektronickej podobe podať nasledovné sprievodné dokumenty:

 1. štruktúrovaný pracovný životopis,
 2. tézy programového vyhlásenia.

Sprievodné dokumenty sa podávajú výlučne v PDF formáte. Sprievodné dokumenty sa adresujú predsedovi volebnej komisie a v kópii predsedovi akademického senátu a podávajú prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty; predseda volebnej komisie potvrdí doručenie sprievodných dokumentov spätným e-mailom na e-mailovú adresu kandidáta pre voľbu uvedenú v návrhu kandidáta.

Volebná komisia bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie návrhov kandidátov overí, či podané návrhy kandidátov spĺňajú predpísané náležitosti a rozhodne o zaradení kandidátov pre voľbu do zoznamu kandidátov.

Predstavenie kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK sa uskutoční na zhromaždení členov akademickej obce FMFI UK dňa 26. novembra 2018 (pondelok) o 14.30 hod. v posluchárni A.

Podrobnosti o priebehu voľby kandidáta na dekana FMFI UK upravuje čl. 23 Štatútu FMFI UK a vnútorný predpis fakulty Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK.

 

prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
predseda volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK

Zasadnutia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK

1. zasadnutie (26.09.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica