Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľba kandidáta na dekana FMFI UK

Návrhové formuláre

Individuálny navrhovateľ (člen akademickej obce fakulty)

Návrh kandidáta pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK (.doc)
Návrh kandidáta pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK (.pdf)

Skupina navrhovateľov (skupina členov akademickej obce fakulty)

Návrh kandidáta pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK (.doc)
Návrh kandidáta pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK (.pdf)

Oznam o vyhlásení voľby kandidáta na dekana FMFI UK

Vážení členovia akademickej obce FMFI UK,

Akademický senát FMFI UK uznesením č. 6 na svojom 31. riadnom zasadnutí dňa 11. apríla 2022 podľa čl. 23 ods. 2 Štatútu FMFI UK a čl. 3 ods. 3 Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK (ďalej len „poriadok voľby“)

vyhlásil voľbu kandidáta na dekana FMFI UK
na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027
.

Volebné zasadnutie Akademického senátu FMFI UK, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na dekana FMFI UK, sa uskutoční dňa 28. novembra 2022 o 14.00 hod. v posluchárni C.

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK podľa čl. 9 ods. 1 Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK určila, že zhromaždenie členov akademickej obce fakulty, na ktorom sa predstavia kandidáti pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK, sa uskutoční v pondelok 21. novembra 2022 o 14.30 hod. v posluchárni A.

Čas vyhradený na vystúpenie kandidátov pre voľbu, maximálnu dĺžku diskusie po vystúpení kandidáta pre voľbu, maximálnu dĺžku spoločnej diskusie kandidátov pre voľbu a ďalšie podrobnosti o priebehu zhromaždenia členov akademickej obce fakulty určí volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 14. novembra 2022 (pondelok) o 14.00 hod., pričom bude prihliadať na počet kandidátov vo voľbách kandidáta na dekana FMFI UK.

Priebeh voľby kandidáta na dekana FMFI UK organizuje a riadi volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK (ďalej len „volebná komisia“) v zložení

Predseda:
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.KMANM, M 110
Podpredseda:
Mgr. Adrián Goga2dINF, M 25
Členovia:
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.KI, M 253
Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.KTVŠ, SG 3
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.KEF, F2 -P3

Volebná komisia v súlade s čl. 5 ods. 6 poriadku voľby určila lehotu na podávanie návrhov kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK od 26. septembra 2022 do 11. novembra 2022 (piatok), 13.00 hod.

Návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK sa adresujú predsedovi volebnej komisie a podávajú v zalepenej obálke prostredníctvom podateľne fakulty.

Podľa čl. 23 ods. 3 Štatútu FMFI UK a čl. 4 ods. 1 poriadku voľby právo navrhovať kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK majú členovia akademickej obce FMFI UK.

Podľa čl. 5 ods. 3 poriadku voľby návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať

 1. meno, priezvisko a akademický titul alebo vedecko-pedagogický titul kandidáta pre voľbu,
 2. aktuálne zamestnanie kandidáta pre voľbu; v prípade, ak kandidát pre voľbu pôsobí na fakulte, názov alebo skratku pracoviska fakulty,
 3. korešpondenčnú adresu kandidáta pre voľbu; v prípade, ak kandidát pre voľbu pôsobí na fakulte, korešpondenčná adresa sa nevyžaduje,
 4. e-mailovú adresu kandidáta pre voľbu,
 5. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta pre voľbu, že súhlasí so svojou kandidatúrou na funkciu dekana fakulty,
 6. meno, priezvisko a akademický titul alebo vedecko-pedagogický titul navrhovateľa,
 7. pracovisko navrhovateľa, ak je navrhovateľ členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty,
 8. študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa, ak je navrhovateľ členom študentskej časti akademickej obce fakulty,
 9. dátum a podpis navrhovateľa,
 10. súhlas navrhovateľa so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších osobných údajov obsiahnutých v návrhu kandidáta,
 11. súhlas kandidáta pre voľbu so zverejnením jeho mena, priezviska a ďalších osobných údajov obsiahnutých v návrhu kandidáta a osobných údajov obsiahnutých v sprievodných dokumentoch.

Členovia akademickej obce FMFI UK môžu pre navrhovanie kandidátov pre voľbu použiť návrhové formuláre, ktoré sú zverejnené na adrese https://fmph.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/volba-kandidata-na-dekana/.

Podľa čl. 4 ods. 8 a 9 poriadku voľby kandidát pre voľbu je povinný v lehote na podávanie návrhov kandidátov v elektronickej podobe podať nasledovné sprievodné dokumenty:

 1. štruktúrovaný pracovný životopis,
 2. tézy programového vyhlásenia.

Sprievodné dokumenty sa podávajú výlučne v PDF formáte. Sprievodné dokumenty sa adresujú predsedovi volebnej komisie Jan.Filofmph.uniba.sk a v kópii podpredsedovi volebnej komisie Adrian.Gogafmph.uniba.sk a podávajú prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty; predseda volebnej komisie potvrdí doručenie sprievodných dokumentov spätným e-mailom.

Volebná komisia bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie návrhov kandidátov overí, či podané návrhy kandidátov spĺňajú predpísané náležitosti a rozhodne o zaradení kandidátov pre voľbu do zoznamu kandidátov.

Podrobnosti o priebehu voľby kandidáta na dekana FMFI UK upravuje čl. 23 Štatútu FMFI UK a vnútorný predpis fakulty Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK.

Zasadnutia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK

2. zasadnutie (31.08.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

1. zasadnutie (28.04.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica