Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Riadne voľby do ZKAS 2023 - 2026

Zápisnica

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch riadnych volieb do ZKAS FMFI UK

(zverejnené 29. mája 2023, 17.40 hod.)

 

Námietky voči priebehu a výsledkom riadnych volieb do ZKAS FMFI UK

Podľa čl. 28 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK má každý člen akademickej obce fakulty právo podať proti priebehu riadnych volieb alebo zneniu zápisnice námietky.

Námietky sa podávajú písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty predsedovi Mandátovej komisie AS (as.mandatova.predsedafmph.uniba.sk) do siedmich kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice na webovom sídle fakulty.

Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

Zoznam kandidátov

Volebný obvod Matematika
#Meno a priezviskoPracovisko
1.RNDr. Róbert Bohdal, PhD.Katedra algebry a geometrie
2.doc. RNDr. Pavol Bokes, PhD.Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
3.doc. RNDr. Michal Demetrian, PhD.Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
4.prof. RNDr. Ján Filo, CSc.Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
5. doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.Katedra algebry a geometrie
6.Mgr. Samuel Rosa, PhD.Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
Volebný obvod Fyzika
#Meno a priezviskoPracovisko
1.doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
2.doc. Mgr. Róbert Breier, PhD.Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
3.doc. Mgr. Peter Čermák, PhD.Katedra experimentálnej fyziky
4.doc. Ing. Maroš Gregor, PhD.Katedra experimentálnej fyziky
5. doc. RNDr. Matej Klas, PhD.Katedra experimentálnej fyziky
6.RNDr. Róbert Kysel, PhD.Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
7.doc. Mgr. Michal Mereš, PhD.Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
8.doc. Ing. Marián Mikula, PhD.Katedra experimentálnej fyziky
9.RNDr. Roman Nagy, PhD. Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
10.doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.Katedra experimentálnej fyziky
11.doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
12.doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Volebný obvod Informatika
#Meno a priezviskoPracovisko
1.doc. RNDr. Zuzana Černeková, PhD.Katedra aplikovanej informatiky
2.Mgr. Askar Gafurov, PhD.Katedra informatiky
3.doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.Katedra aplikovanej informatiky
4.doc. RNDr. Ján Mazák, PhD.Katedra informatiky
5.prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.Katedra informatiky
6.doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.Katedra aplikovanej informatiky
7.RNDr. Michal Winczer, PhD.Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
Volebný obvod Ostatné pracoviská
#Meno a priezviskoPracovisko
1.Mgr. Ing. arch. Jana KočvarováKatedra jazykovej prípravy
2. Mgr. Ladislav MókusKatedra telesnej výchovy a športu
3.Mgr. Simona Tomášková, PhD.Katedra jazykovej prípravy

Zoznam kandidátov (.pdf) 

 

Proti rozhodnutiu volebnej komisie o zaradení alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty podať námietku v lehote do 17. mája 2023 (streda), 18.00 hod.

Námietka sa podáva písomnou formou v elektronickej podobe predsedovi zamestnaneckej volebnej komisie na adresu as.volebnafmph.uniba.sk a súčasne predsedovi Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK na adresu as.mandatova.predsedafmph.uniba.sk .

Na námietky, ktoré nebudú podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

(zverejnené 15. mája 2023, 14.30 hod.)

Návrhové formuláre

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

Oznam o voľbách do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK

Vážení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty,

Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom zasadnutí dňa 3. apríla 2023 vyhlásilo riadne voľby do Zamestnaneckej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie od 30. mája 2023 do 30. apríla 2026.

Riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa budú konať v dňoch 26. mája 2023 (piatok) a 29. mája 2023 (pondelok).

Čas konania hlasovania a volebné miesto budú určené spolu so zverejnením kandidátky.

Riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK riadi volebná komisia v zložení:

Predseda:

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (KAFZM, F1 161)

Podpredseda:

doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc. (KMANM, M 180)

Členovia:

RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. (KAI, M 153)
doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD. (KDMFI, F1 155)
RNDr. Marián Melo, PhD. (KAFZM, F1 369)
Mgr. Martin Niepel, PhD. (KAG, M 131)
RNDr. Richard Ostertág, PhD. (KI, M 252)

Kandidovať do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK môže každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.

Právo navrhovať kandidáta na člena Zamestnaneckej komory AS FMFI UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov akademickej obce fakulty. Akademickú obec fakulty (ďalej len „AOF“) tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (100 % úväzok), a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. Člen AOF nemôže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie alebo prostredníctvom podateľne fakulty v lehote od 17. apríla 2023 do 15. mája 2023 (pondelok) - 14.00 hod.

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať

  1. meno a priezvisko navrhovateľa,
  2. pracovisko navrhovateľa (ak návrh podáva člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty) alebo študijný program, stupeň štúdia, rok štúdia a e-mailový kontakt navrhovateľa (ak návrh podáva člen študentskej časti akademickej obce fakulty),
  3. meno a priezvisko kandidáta,
  4. pracovisko kandidáta,
  5. dátum a podpis navrhovateľa,
  6. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.

V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta.

Kandidát môže kandidovať iba vo svojom vlastnom volebnom obvode.

Pre voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa vytvárajú z členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty pôsobiacich na pracoviskách fakulty tieto volebné obvody:

  1. volebný obvod „Matematika“, ktorý zahŕňa matematické katedry a ODM KDMFI,
  2. volebný obvod „Fyzika“, ktorý zahŕňa fyzikálne katedry a ODF KDMFI,
  3. volebný obvod „Informatika“, ktorý zahŕňa informatické katedry a ODI KDMFI,
  4. volebný obvod „Ostatné pracoviská“, ktorý zahŕňa podporné katedry a členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty nezaradených do volebných obvodov pod písmenami a) až c).

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

Voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa riadia vnútorným predpisom fakulty Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK.

Oznam o voľbách (.pdf)

Zasadnutia zamestnaneckej volebnej komisie

2. zasadnutie (15.05.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

1. zasadnutie (13.04.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica