Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Riadne voľby do ZKAS 2022 - 2023

Zápisnica

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch riadnych volieb do ZKAS FMFI UK

(zverejnené 12. mája 2022, 19.40 hod.)

 

Námietky voči priebehu a výsledkom riadnych volieb do ZKAS FMFI UK

Podľa čl. 28 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK má každý člen akademickej obce fakulty právo podať proti priebehu riadnych volieb alebo zneniu zápisnice námietky.

Námietky sa podávajú písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty predsedovi Mandátovej komisie AS (as.mandatova.predsedafmph.uniba.sk) do siedmich kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice na webovom sídle fakulty.

Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

Zoznam kandidátov

Volebný obvod Matematika
#Meno a priezviskoPracovisko
1.RNDr. Róbert Bohdal, PhD.Katedra algebry a geometrie
2.doc. RNDr. Pavol Bokes, PhD.Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
3. RNDr. Michal Demetrian, PhD.Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
4.prof. RNDr. Ján Filo, CSc.Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
5.doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
6.doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
7. doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.Katedra algebry a geometrie
8.Mgr. Samuel Rosa, PhD.Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
Volebný obvod Fyzika
#Meno a priezviskoPracovisko
1.doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
2.doc. Mgr. Peter Čermák, PhD.Katedra experimentálnej fyziky
3.prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
4.RNDr. Matej Klas, PhD.Katedra experimentálnej fyziky
5.doc. RNDr. František Kundracik, CSc.Katedra experimentálnej fyziky
6.doc. Ing. Marián Mikula, PhD.Katedra experimentálnej fyziky
7.RNDr. Roman Nagy, PhD. Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
8.RNDr. Miroslav Pikna, PhD. Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
9.doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.Katedra experimentálnej fyziky
10.doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
11.doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
12.prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
13.prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Volebný obvod Informatika
#Meno a priezviskoPracovisko
1.RNDr. Zuzana Černeková, PhD.Katedra aplikovanej informatiky
2.RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.Katedra informatiky
3.doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.Katedra informatiky
4.Mgr. Júlia Pukancová, PhD.Katedra aplikovanej informatiky
5.prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.Katedra informatiky
6.doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.Katedra aplikovanej informatiky
7.RNDr. Michal Winczer, PhD.Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
Volebný obvod Ostatné pracoviská
#Meno a priezviskoPracovisko
1.Mgr. Ľubomíra KožehubováKatedra jazykovej prípravy
2. Mgr. Ladislav MókusKatedra telesnej výchovy a športu
3.Mgr. Simona Tomášková, PhD.Katedra jazykovej prípravy

Zoznam kandidátov (.pdf) 

 

Proti rozhodnutiu volebnej komisie o zaradení alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty podať námietku v lehote do 5. mája 2022 (štvrtok), 12.00 hod.

Námietka sa podáva písomnou formou v elektronickej podobe predsedovi zamestnaneckej volebnej komisie na adresu as.volebnafmph.uniba.sk a súčasne predsedovi Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK na adresu as.mandatova.predsedafmph.uniba.sk .

Na námietky, ktoré nebudú podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

(zverejnené 2. mája 2022, 19.50 hod.)

Návrhové formuláre

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

Oznam o voľbách do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK

Vážení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty,

Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom zasadnutí dňa 28. marca 2022 vyhlásilo riadne voľby do Zamestnaneckej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie od 1. júna 2022.

Riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa budú konať v dňoch 11. mája 2022 (streda) a 12. mája 2022 (štvrtok).

Čas konania hlasovania a volebné miesto budú určené spolu so zverejnením kandidátky.

Funkčné obdobie zvolených členov Zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa skončí ku dňu vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených novým Štatútom UK, ktorý musí byť vydaný do 31. augusta 2023.

Riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK riadi volebná komisia v zložení:

Predseda:

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (KAFZM, F1 206)

Podpredseda:

doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc. (KMANM, M 180)

Členovia:

RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. (KAI, M 153)
Mgr. Martin Niepel, PhD. (KAG, M 131)
RNDr. Richard Ostertág, PhD. (KI, M 252)
RNDr. Marta Richtáriková (KJFB, F1 272)
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD. (KEF, F2 40)

Kandidovať do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK môže každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.

Právo navrhovať kandidáta na člena Zamestnaneckej komory AS FMFI UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov akademickej obce fakulty. Akademickú obec fakulty (ďalej len „AOF“) tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (100 % úväzok), a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. Člen AOF nemôže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie alebo prostredníctvom podateľne fakulty v lehote od 1. apríla 2022 do 2. mája 2022 (pondelok) - 14.30 hod.

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať

  1. meno a priezvisko navrhovateľa,
  2. pracovisko navrhovateľa (ak návrh podáva člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty) alebo študijný program, stupeň štúdia, rok štúdia a e-mailový kontakt navrhovateľa (ak návrh podáva člen študentskej časti akademickej obce fakulty),
  3. meno a priezvisko kandidáta,
  4. pracovisko kandidáta,
  5. dátum a podpis navrhovateľa,
  6. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.

V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta.

Kandidát môže kandidovať iba vo svojom vlastnom volebnom obvode.

Pre voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa vytvárajú z členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty pôsobiacich na pracoviskách fakulty tieto volebné obvody:

  1. volebný obvod „Matematika“, ktorý zahŕňa matematické katedry a ODM KDMFI,
  2. volebný obvod „Fyzika“, ktorý zahŕňa fyzikálne katedry a ODF KDMFI,
  3. volebný obvod „Informatika“, ktorý zahŕňa informatické katedry a ODI KDMFI,
  4. volebný obvod „Ostatné pracoviská“, ktorý zahŕňa podporné katedry a členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty nezaradených do volebných obvodov pod písmenami a) až c).

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

Voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa riadia vnútorným predpisom fakulty Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK.

Oznam o voľbách (.pdf)

Zasadnutia zamestnaneckej volebnej komisie

2. zasadnutie (02.05.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

1. zasadnutie (31.03.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica