Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Riadne voľby do ZKAS (2018 - 2022)

Zápisnica

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch riadnych volieb do ZKAS FMFI UK

(zverejnené 17. mája 2018, 18.20 hod.)

 

Námietky voči priebehu a výsledkom riadnych volieb do ZKAS FMFI UK

Podľa čl. 25 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK má každý člen akademickej obce fakulty právo podať proti priebehu riadnych volieb alebo zneniu zápisnice námietky.

Námietky sa podávajú písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty predsedovi Mandátovej komisie AS (as.mandatova.predsedafmph.uniba.sk) do siedmich kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice na webovom sídle fakulty.

Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

Kandidátka

volebný obvod Matematika
#Meno a priezviskoPracovisko
1.RNDr. Martina Bátorová, PhD.KAGDM
2. RNDr. Róbert Bohdal, PhD.KAGDM
3. RNDr. Michal Demetrian, PhD. KMANM
4. prof. RNDr. Ján Filo, CSc. KMANM
5. doc. Mgr. Richard Kollár, PhD. KAMŠ
6. doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. KAGDM
7. doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD. KAMŠ
8. Mgr. Július Pačuta, PhD. KMANM
9. doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. KAMŠ
10. prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.KAMŠ
volebný obvod Fyzika
#Meno a priezviskoPracovisko
1.doc. RNDr. Stanislav Antalic, PhD.KJFB
2. Mgr. Peter Čermák, PhD.KEF
3.prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.KEF
4.RNDr. Matej Klas, PhD.KEF
5.doc. RNDr. František Kundracik, PhD.KEF
6.Mgr. Peter Maták, PhD.KTFDF
7.RNDr. Ing. Milan Melicherčík, PhD. KJFB
8.Ing. Marián Mikula, PhD.KEF
9.RNDr. Miroslav Pikna, PhD.KJFB
10.doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.KEF
11.doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.KJFB
12.doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.KAFZM
13.Mgr. Juraj Tekel, PhD.KTFDF
14.doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.KAFZM
volebný obvod Informatika
#Meno a priezviskoPracovisko
1.RNDr. Andrej Blaho, PhD.KAI
2.RNDr. Zuzana Černeková, PhD.KAI
3.RNDr. Martin Homola, PhD.KAI
4.RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.KI
5.doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.KAI
6.doc. RNDr. Dana Pardubská, PhD.KI
7.prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.KI
8.RNDr. Michal Winczer, PhD.KZVI
volebný obvod Podporné katedry
#Meno a priezviskoPracovisko
1.Mgr. Ing. arch. Jana KočvarováKJP
2.Mgr. Ľubomíra KožehubováKJP

Kandidátka (.pdf, upravená)

Kandidáti Mgr. Peter Čermák, PhD. (KEF) a doc. Ing. Marián Mikula, PhD. (KEF) sa dňa 15. mája 2018 vzdali kandidatúry.

Oznam o riadnych voľbách do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK (ZKAS)

Vážení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FMFI UK,

Akademický senát FMFI UK na svojom 22. riadnom zasadnutí dňa 26. marca 2018 vyhlásil riadne voľby do Zamestnaneckej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie od 1. júna 2018 do 31. mája 2022.

Riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa budú konať v dňoch 16. a 17. mája 2018 (streda a štvrtok) v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. v miestnosti "skleník" (vestibul pavilónu F1).

Riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK riadi volebná komisia v zložení:

Predseda:

prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. (I 14, kl. 879)

Podpredseda:

doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc. (M 180, kl. 201)

Členovia:

doc. RNDr. Juraj Činčura, PhD. (M 135, kl. 141)
doc. RNDr. Peter Guba, PhD. (M 269, kl. 724)
doc. RNDr. Karol Holý, CSc. (F1 264, kl. 526)
RNDr. Richard Ostertág, PhD. (M 252, kl. 169)
doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD. (F2 40, kl. 52)

Kandidovať do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK môže každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.

Právo navrhovať kandidáta na člena Zamestnaneckej komory AS FMFI UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov akademickej obce fakulty. Akademickú obec fakulty (ďalej len „AOF“) tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (100 % úväzok), a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. Člen AOF nemôže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie alebo prostredníctvom podateľne fakulty v lehote od 3. apríla 2018 do 9. mája 2018 (streda) - 12.00 hod.

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať 

  1. meno a priezvisko navrhovateľa,
  2. pracovisko navrhovateľa (ak návrh podáva člen zamestnaneckej časti AOF) alebo študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa (ak návrh podáva člen študentskej časti AOF),
  3. meno a priezvisko kandidáta,
  4. pracovisko kandidáta,
  5. dátum a podpis navrhovateľa,
  6. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou

V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta.

Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia akademickej obce fakulty využiť predpripravené formuláre.

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

Kandidát môže kandidovať iba vo svojom vlastnom volebnom obvode.

Pre voľby do zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa vytvárajú z členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty pôsobiacich na pracoviskách fakulty tieto volebné obvody:

  1. volebný obvod „Matematika“, ktorý zahŕňa matematické katedry,
  2. volebný obvod „Fyzika“, ktorý zahŕňa fyzikálne katedry,
  3. volebný obvod „Informatika“, ktorý zahŕňa informatické katedry,
  4. volebný obvod „Podporné katedry“, ktorý zahŕňa podporné katedry a členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty nezaradených do volebných obvodov pod písmenami a) až c).

Riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa riadia vnútorným predpisom fakulty Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK.

Oznam o voľbách (.pdf)

Zasadnutia zamestnaneckej volebnej komisie

2. zasadnutie (09.05.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

1. zasadnutie (28.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica