Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Riadne voľby do ŠRVŠ 2021 - 2024

Zápisnica

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch riadnych volieb do ŠRVŠ

(zverejnené 18. novembra 2021, 13.00 hod.)

 

Námietky voči priebehu a výsledkom riadnych volieb do ŠRVŠ

Podľa čl. 26 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK má každý člen akademickej obce fakulty právo podať písomné námietky voči priebehu riadnych volieb alebo zneniu zápisnice.

Námietky sa podávajú v listinnej podobe predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK prostredníctvom podateľne Rektorátu UK do siedmich kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice volebnej komisie fakulty na webovom sídle fakulty.

Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

Zoznam kandidátov

#Meno a priezviskoStupeň štúdiaRok štúdiaŠtudijný program
1.Bc. Ivan Agarskýmagisterský2.informatika
2.Mário Neuschlbakalársky2.fyzika

 Kandidátka (.pdf)

Proti rozhodnutiu volebnej komisie fakulty o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty podať námietku v lehote do 12. novembra 2021 (piatok), 12.00 hod.

Námietka sa podáva písomnou formou v elektronickej podobe predsedovi volebnej komisie fakulty na adresu as.volebnafmph.uniba.sk.

(zverejnené 10. novembra 2021, 11.00 hod.)

Návrhový formulár

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

Oznam o riadnych voľbách do Študentskej rady vysokých škôl

Vážení členovia akademickej obce fakulty,

Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom 38. (mimoriadnom) zasadnutí dňa 25. novembra 2021 vyhlásilo riadne voľby zástupcu fakulty v Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ) na volebné obdobie 2021 - 2024.

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa budú konať v dňoch 16. novembra 2021 (utorok) a 17. novembra 2021 (streda) elektronickým hlasovaním.

Riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl riadi volebná komisia fakulty v zložení:

Predseda:

Bc. Boris Bobáľ (2mFJF)

Podpredseda:

Bc. Tomáš Hrobár (2mFAA)

Členovia:

Bc. Martin Csiba (1mFBM)
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (KAFZM)
Bc. Alžbeta Miklášová (2mFTF)

 

Kandidovať do Študentskej rady vysokých škôl môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty.

Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce fakulty. Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie alebo prostredníctvom podateľne fakulty v lehote do 9. novembra 2021 (utorok) - 14.30 hod.

Návrh kandidáta musí mať listinnú formu a musí obsahovať

  1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  2. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  3. meno a priezvisko kandidáta,
  4. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.

Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu) sú:

  1. označenie študijného programu, ktorý kandidát študuje, prípadne aj stupeň a rok štúdia,
  2. označenie študijného programu, ktorý navrhovateľ študuje, prípadne aj stupeň a rok štúdia,
  3. e-mailová adresa kandidáta,
  4. e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov.

Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia akademickej obce fakulty využiť návrhový formulár:

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

 

Pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty jeden volebný obvod.

Kandidáti majú právo zverejniť svoj volebný program (volebné plagáty) na webovom sídle fakulty, na mobilných informačných tabuliach v priestoroch fakulty vyhradených na tento účel volebnou komisiou a poslať ho prostredníctvom študentských fakultných e-mailových adries (FMFI.studenti@uniba.sk, doktorandi@fmph.uniba.sk) všetkým študentom fakulty. 

Riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl sa riadia vnútorným predpisom UK Zásady volieb do Akademického senátu UK, ktorý je zverejnený na webovom sídle UK v časti „Legislatíva“.

Oznam o riadnych voľbách (.pdf)

Uznesenie Predsedníctva AS FMFI UK (.pdf)

Zasadnutia volebnej komisie fakulty

1. zasadnutie (25.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie (09.11.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica