Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Riadne voľby do ŠKAS 2022 - 2023

Zápisnica

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch riadnych volieb do ŠKAS FMFI UK

(zverejnené 13. mája 2022, 11.00 hod.)

 

Námietky voči priebehu a výsledkom riadnych volieb do ŠKAS FMFI UK

Podľa čl. 28 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK má každý člen akademickej obce fakulty právo podať proti priebehu riadnych volieb alebo zneniu zápisnice námietky.

Námietky sa podávajú písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty predsedovi Mandátovej komisie AS (as.mandatova.predsedafmph.uniba.sk) do siedmich kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice na webovom sídle fakulty.

Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

Kandidátka

#Meno a priezviskoStupeň štúdiaRok štúdiaŠtudijný program
1.Bc. Martin Csiba2.1.biomedicínska fyzika
2.Mgr. Dominik Hollý3.2.diskrétna matematika
3.Rudolf Nosek1.2.dátová veda
4.Bc. Adam Otruba2.2.environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
5.Patrik Rusnák1.2.fyzika
6.Bc. Martin Vankó2.1.aplikovaná informatika
7.Mgr. Danica Žilková3.1.astronómia a astrofyzika

Kandidátka (.pdf)

 

Proti rozhodnutiu volebnej komisie o zaradení alebo nezaradení kandidáta na kandidátku môže ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty podať námietku v lehote do 6. mája (piatok), 12.00 hod.

Námietka sa podáva písomnou formou v elektronickej podobe predsedovi študentskej volebnej komisie na adresu as.studentskafmph.uniba.sk a súčasne predsedovi Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK na adresu as.mandatova.predsedafmph.uniba.sk .

Na námietky, ktoré nebudú podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

(zverejnené 4. mája 2022, 10.00 hod.)

Návrhové formuláre

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

Oznam o voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK (ŠKAS)

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce fakulty,

Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom zasadnutí dňa 28. marca 2022 vyhlásilo riadne voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie od 1. júna 2022.

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa budú konať v dňoch 11. mája 2022 (streda) a 12. mája 2022 (štvrtok) elektronickým hlasovaním.

V riadnych voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK sa volia piati členovia.

Funkčné obdobie zvolených členov Študentskej komory AS FMFI UK sa skončí ku dňu vymenovania, zvolenia alebo iného ustanovenia orgánov fakulty zriadených novým Štatútom UK, ktorý musí byť vydaný do 31. augusta 2023.

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK riadi volebná komisia v zložení:

Predseda:

Bc. Róbert Belanec (1mAIN)

Podpredsedníčka:

Mgr. Petra Macková (3dMAN)

Členovia:

Mgr. Adrián Goga (2dINF)
Mgr. Veronika Turiničová (1dFKL)

Kandidovať do Študentskej komory AS FMFI UK môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty.

Právo navrhovať kandidáta na člena Študentskej komory AS FMFI UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov akademickej obce fakulty. Člen akademickej obce fakulty nemôže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie alebo prostredníctvom podateľne fakulty v lehote od 1. apríla 2022 do 3. mája 2022 (utorok) - 15.00 hod.

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať

 1. meno a priezvisko navrhovateľa,
 2. pracovisko navrhovateľa (ak návrh podáva člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty) alebo študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa (ak návrh podáva člen študentskej časti akademickej obce fakulty),
 3. meno a priezvisko kandidáta,
 4. študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia kandidáta,
 5. e-mailový kontakt kandidáta,
 6. dátum a podpis navrhovateľa,
 7. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.

V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta.

Pre voľby do Študentskej komory AS FMFI UK tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty jeden volebný obvod.

Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia akademickej obce fakulty využiť formuláre:

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

Pravidlá vedenia volebnej kampane: 

 1. Kandidáti majú právo v elektronickej podobe zverejniť svoj volebný program na webovom sídle fakulty na stránke so zverejnenými oznamami o konaní volieb.
 2. Kandidáti majú právo v listinnej podobe zverejniť svoj volebný program na nástenkách, ktoré budú pre tento účel vyhradené volebnými komisiami v priestoroch fakulty.
 3. Kandidáti majú právo posielať svoj volebný program prostredníctvom študentských fakultných e-mailových adries (FMFI.studenti@uniba.sk) všetkým študentom fakulty.
 4. Kandidátom sa dôrazne odporúča zverejniť krátky odstavec s predstavením a prípadným volebným program na webovom sídle fakulty. 

Voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa riadia vnútorným predpisom fakulty Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK.

Oznam o voľbách (.pdf)

Zasadnutia študentskej volebnej komisie

2. zasadnutie (04.05.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

1. zasadnutie (31.03.2022)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica