Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Riadne voľby do ŠKAS 2021 - 2023

Kandidátka

#Meno a priezviskoStupeň štúdiaRok štúdiaŠtudijný program
1.Bc. Róbert Belanecmagisterský1.aplikovaná informatika
2.Bc. Boris Bobáľmagisterský2.jadrová a subjadrová fyzika
3.Bc. Martin Csibamagisterský1.biomedicínska fyzika
4.Viliam Furíkbakalársky1.matematika
5.Mgr. Adrián Gogadoktorandský2.informatika
6.Bc. Filip Janákmagisterský1.astronómia a astrofyzika
7.Mgr. Petra Mackovádoktorandský3.matematická analýza
8.Rudolf Nosekbakalársky2.dátová veda
9.Bc. Adam Otrubamagisterský2.environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
10.Mgr. Veronika Turiničovádoktorandský1.fyzika kondenzovaných látok a akustika

Kandidátka (.pdf)

Proti rozhodnutiu volebnej komisie o zaradení alebo nezaradení kandidáta na kandidátku môže ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty podať námietku v lehote do 22. októbra (piatok), 12.00 hod.

Námietka sa podáva písomnou formou v elektronickej podobe predsedovi študentskej volebnej komisie na adresu as.volebnafmph.uniba.sk a súčasne predsedovi Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK na adresu as.mandatova.predsedafmph.uniba.sk .

Na námietky, ktoré nebudú podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

(zverejnené 20. októbra 2021, 10.15 hod.)

Návrhové formuláre

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

Oznam o voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK (ŠKAS)

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce fakulty,

Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom zasadnutí dňa 4. októbra 2021 vyhlásilo riadne voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie do 31. mája 2023 (31. mája 2022).

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa budú konať v dňoch 26. októbra 2021 (utorok) a 27. októbra 2021 (streda) elektronickým hlasovaním.

V riadnych voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK sa volia desiati členovia.

Za členov Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie do 31. mája 2023 budú zvolení piati kandidáti, ktorí získali v poradí najviac platných hlasov. Funkčné obdobie ostatných zvolených členov Študentskej komory AS FMFI UK bude trvať do 31. mája 2022.

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK riadi volebná komisia v zložení:

Predseda:

Bc. Ivan Agarský (2mINF)

Podpredseda:

Bc. Tomáš Hrobár (2mFAA)

Členovia:

Bc. Peter Čišovský (2mFTF)
Mgr. Barbora Eckerová (4dJSF)
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (KAFZM)
Bc. Alžbeta Miklášová (2mFTF)
Bc. Adam Otruba (2mEOM) - zánik členstva vo volebnej komisii dňom 19.10.2021

Kandidovať do Študentskej komory AS FMFI UK môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty.

Právo navrhovať kandidáta na člena Študentskej komory AS FMFI UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov akademickej obce fakulty. Člen akademickej obce fakulty nemôže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi študentskej volebnej komisie alebo prostredníctvom podateľne fakulty v lehote od 5. októbra 2021 do 19. októbra 2021 (utorok) - 14.30 hod.

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať

  1. meno a priezvisko navrhovateľa,
  2. pracovisko navrhovateľa (ak návrh podáva člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty) alebo študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa (ak návrh podáva člen študentskej časti akademickej obce fakulty),
  3. meno a priezvisko kandidáta,
  4. študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia kandidáta,
  5. e-mailový kontakt kandidáta,
  6. dátum a podpis navrhovateľa,
  7. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.

V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta.

Pre voľby do Študentskej komory AS FMFI UK tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty jeden volebný obvod.

Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia akademickej obce fakulty využiť formuláre:

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

Kandidáti majú právo zverejniť svoj volebný program (volebné plagáty) na webovom sídle fakulty, na mobilných informačných tabuliach v priestoroch fakulty vyhradených na tento účel volebnou komisiou a poslať ho prostredníctvom študentských fakultných e-mailových adries (FMFI.studenti@uniba.sk) všetkým študentom fakulty.

Voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa riadia vnútorným predpisom fakulty Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK.

Oznam o voľbách (.pdf)

Zasadnutia študentskej volebnej komisie

1. zasadnutie (04.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie (19.10.2021)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica