Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Riadne voľby do ŠKAS 2020 - 2022

Oznam o zmene lehoty na podávanie návrhov kandidátov a dní konania volieb

Na riadne voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie do 31. mája 2022 sa vzťahujú ustanovenia čl. 50c Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK:

a) volebné lehoty ustanovené Zásadami volieb do Akademického senátu FMFI UK neplynú v čase od 12. októbra 2020 do dňa, ktorý predchádza dňu obnovenia prezenčnej metódy uskutočňovania vzdelávacích činností vo výučbovej časti semestra,

b) lehota na podávanie návrhov kandidátov, ktorá uplynula 6. októbra 2020, sa skončí napoludnie v utorok v prvom výučbovom týždni po obnovení uskutočňovania vzdelávacích činností prezenčnou metódou alebo kombinovanou metódou,

c) právne účinky úkonov navrhovateľov a kandidátov vykonané do 12. októbra 2020 zostávajú zachované,

d) dni konania volieb sa z pôvodne určených dní menia na stredu a štvrtok v druhom výučbovom týždni po obnovení uskutočňovania vzdelávacích činností prezenčnou metódou alebo kombinovanou metódou.

Dodatok č. 5 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK bol schválený na 16. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 12. októbra 2020.

Návrhové formuláre

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

Oznam o voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK (ŠKAS)

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce fakulty,

Akademický senát FMFI UK na svojom 15. riadnom zasadnutí dňa 29. júna 2020 vyhlásil riadne voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie do 31. mája 2022.

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa budú konať 13. októbra 2020 (utorok) v čase od 10.00 hod do 16.00 hod. a 14. októbra 2020 (streda) v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. vo vestibule pri matematickej vrátnici.

V riadnych voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK sa volia piati členovia.

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK riadi volebná komisia v zložení:

Predseda:

Bc. Ivan Agarský (1mINF)

Podpredseda:

Damián König (3MMN)

Členovia:

Martin Csiba (3BMF)
Bc. Peter Čišovský (1mFTF)
Mgr. Barbora Eckerová (3dJSF)
Ján Krnáč (3MMN)
Bc. Erika Lettrichová (1mEMM)
Bc. Alžbeta Miklášová (1mFTF)
Mgr. Samuel Omasta (4dFKL)
Bc. Tomáš Veľas (1mFTF) - zánik členstva vo volebnej komisii

Kandidovať do Študentskej komory AS FMFI UK môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty.

Právo navrhovať kandidáta na člena Študentskej komory AS FMFI UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov akademickej obce fakulty. Člen akademickej obce fakulty nemôže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi študentskej volebnej komisie alebo prostredníctvom podateľne fakulty v lehote od 21. septembra 2020 do 6. októbra 2020 (utorok) - 13.00 hod.

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať

  1. meno a priezvisko navrhovateľa,
  2. pracovisko navrhovateľa (ak návrh podáva člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty) alebo študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa (ak návrh podáva člen študentskej časti akademickej obce fakulty),
  3. meno a priezvisko kandidáta,
  4. študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia kandidáta,
  5. e-mailový kontakt kandidáta,
  6. dátum a podpis navrhovateľa,
  7. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.

V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta.

Pre voľby do Študentskej komory AS FMFI UK tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty jeden volebný obvod.

Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia akademickej obce fakulty využiť formuláre:

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

Kandidáti majú právo zverejniť svoj volebný program (volebné plagáty) na webovom sídle fakulty, na mobilných informačných tabuliach v priestoroch fakulty vyhradených na tento účel volebnou komisiou a poslať ho prostredníctvom študentských fakultných e-mailových adries (FMFI.studenti@uniba.sk) všetkým študentom fakulty.

Voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa riadia vnútorným predpisom fakulty Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK.

Oznam o voľbách (.pdf)

Zasadnutia študentskej volebnej komisie

1. zasadnutie (21.09.2020)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica