Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Riadne voľby do ŠKAS (2018 - 2020)

Zápisnica

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch riadnych volieb do ŠKAS FMFI UK

(zverejnené 17. mája 2018, 15.45 hod.)

 

Námietky voči priebehu a výsledkom riadnych volieb do ŠKAS FMFI UK

Podľa čl. 25 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK má každý člen akademickej obce fakulty právo podať proti priebehu riadnych volieb alebo zneniu zápisnice námietky.

Námietky sa podávajú písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom fakultnej elektronickej pošty predsedovi Mandátovej komisie AS (as.mandatova.predsedafmph.uniba.sk) do siedmich kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice na webovom sídle fakulty.

Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

Kandidátka

#Meno a priezviskoStupeň štúdiaRok štúdiaŠtudijný program
1.Boris Bobáľbakalársky

1.

fyzika
2.Erika Lettrichovábakalársky1.ekonomická a finančná matematika
3.Ondrej Tóth, Mgr.doktorandský1.fyzika kondenzovaných látok a akustika
4.Mária Zelenayovábakalársky1.fyzika

Kandidátka (.pdf)

Proti rozhodnutiu volebnej komisie o zaradení alebo nezaradení kandidáta na kandidátku môže ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty podať námietku v lehote do 12. mája 2018 (sobota), 23.00 hod.

Námietka sa podáva písomnou formou v elektronickej podobe predsedovi študentskej volebnej komisie na adresu as.studentskafmph.uniba.sk a súčasne predsedovi Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK na adresu as.mandatova.predsedafmph.uniba.sk .

Na námietky, ktoré nebudú podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

(zverejnené 10. mája 2018, 23.00 hod.)

Oznam o riadnych voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK (ŠKAS)

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce FMFI UK, milí študenti fakulty,

Akademický senát FMFI UK na svojom 22. riadnom zasadnutí dňa 26. marca 2018 vyhlásil riadne voľby do Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK na funkčné obdobie od 1. júna 2018 do 31. mája 2020.

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa budú konať v dňoch 16. a 17. mája 2018 (streda a štvrtok) v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. vo vestibule pri matematickej vrátnici.

V riadnych voľbách do Študentskej komory AS FMFI UK sa volia piati členovia.

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK riadi volebná komisia v zložení:

Predseda:

Bc. Andrej Badík (1mMMN)

Podpredseda:

Adam Štefunko (3INF)

Členovia:

Bc. Justína Nováková (1mFJF)
Zuzana Halgašová (3AIN)

Kandidovať do Študentskej komory AS FMFI UK môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty.

Právo navrhovať kandidáta na člena Študentskej komory AS FMFI UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov akademickej obce fakulty. Člen akademickej obce fakulty (ďalej len „AOF“) nemôže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie alebo prostredníctvom podateľne fakulty v lehote od 3. apríla 2018 do 9. mája 2018 (streda) - 12.00 hod.

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať 

  1. meno a priezvisko navrhovateľa,
  2. pracovisko navrhovateľa (ak návrh podáva člen zamestnaneckej časti AOF) alebo študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia navrhovateľa (ak návrh podáva člen študentskej časti AOF),
  3. meno a priezvisko kandidáta,
  4. študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia kandidáta,
  5. e-mailový kontakt kandidáta,
  6. dátum a podpis navrhovateľa,
  7. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.

V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta.

Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia akademickej obce fakulty využiť predpripravené formuláre.

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

návrhový formulár (navrhovateľ - zamestnanec)

Pre voľby do Študentskej komory AS FMFI UK tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty jeden volebný obvod.

Kandidáti majú právo zverejniť svoj volebný program (volebné plagáty) na webovom sídle fakulty a na mobilných informačných tabuliach v priestoroch fakulty vyhradených na tento účel volebnou komisiou.

Zverejňovanie volebných plagátov na iných než vyhradených miestach bude považované za porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane (čl. 20 ods. 6 Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK).

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa riadia vnútorným predpisom fakulty Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK.

Oznam o voľbách (.pdf)

Zasadnutia študentskej volebnej komisie

1. zasadnutie (28.03.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica