Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

27. riadne zasadnutie AS

Deň konania zasadnutia:  7. februára 2022 (pondelok)

Čas konania zasadnutia:  14.00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie.
Verejný priamy prenos zo zasadnutia je k dispozícii po kliknutí na odkaz.

 

Návrh programu zasadnutia: 

 1. Otvorenie, schválenie programu.
 2. Voľba overovateľov zápisnice.
 3. Štatút Akreditačnej rady FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 4. Štatút rád študijných programov FMFI UK.
  (písomne predkladá: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK)
 5. Informácia o organizácii výučby v letnom semestri akademického roka 2021/2022.
  (ústne informujú: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan FMFI UK; RNDr. Kristína Rostás, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium)
 6. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty.
 7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
 8. Rôzne.
 9. Záver.

 

Vnútorné predpisy upravujúce vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK: