Predsedníctvo AS

Predsedníctvo AS je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Akademického senátu FMFI UK.

Členmi Predsedníctva AS sú predseda AS, podpredsedovia AS, predsedovia stálych komisií AS a podpredseda študentskej komory AS.

Zloženie

Predseda AS:

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

predseda Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS

Podpredsedovia AS:
doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.podpredseda AS za zamestnaneckú komoru

Bc. Andrej Badík

podpredseda AS za študentskú komoru

Predsedovia stálych komisií AS:
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.predseda Koncepčnej a právnej komisie AS
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.predseda Mandátovej komisie AS
RNDr. Michal Winczer, PhD.predseda Pedagogickej komisie AS
Podpredsedníčka študentskej komory AS:
Mgr. Júlia Pukancová

Pôsobnosť

Pôsobnosť Predsedníctva AS upravuje čl. 9 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Predsedníctvo AS najmä:

  1. vykonáva kontrolu plnenia uznesení AS,
  2. zabezpečuje prípravu zasadnutí AS a určuje spravodajcov,
  3. koordinuje činnosť stálych a dočasných komisií AS,
  4. pred prerokovaním v AS prerokúva návrh dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie pracovísk fakulty,
  5. vykonáva pôsobnosť v mandátových veciach,
  6. vykonáva pôsobnosť vo volebných veciach,
  7. podáva návrh na odvolanie člena AS,
  8. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí AS.

Zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.