Podpredsedovia AS

Akademický senát FMFI UK má dvoch podpredsedov. Každá komora Akademického senátu FMFI UK volí a odvoláva jedného podpredsedu AS spomedzi svojich členov.

Funkcia podpredsedu AS je nezlučiteľná s funkciou vedúceho zamestnanca fakulty a vedúceho odbornej sekcie.

Podpredseda AS zvolený za zamestnaneckú komoru

doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.  (VO Matematika)

Zvolený do funkcie na 13. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 30. mája 2016.

Podpredseda AS zvolený za študentskú komoru

Bc. Andrej Badík  (3MMN)

Zvolený do funkcie na ustanovujúcom zasadnutí ŠKAS FMFI UK pre volebné obdobie 2017 - 2018 dňa 6. júna 2017.

Funkčné obdobie podpredsedu AS zvoleného za študentskú komoru je jednoročné a končí sa 31. mája každého kalendárneho roka.

Pôsobnosť

Pôsobnosť podpredsedov AS upravuje čl. 8 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Podpredsedovia AS najmä:

  1. zastupujú predsedu AS v plnení úloh, ktorými ich poverí,
  2. zastupujú predsedu AS v čase jeho neprítomnosti, nespôsobilosti na výkon funkcie alebo neobsadenia funkcie predsedu AS v rozsahu jeho práv a povinností v ustanovenom poradí,
  3. z titulu svojej funkcie sú členmi Predsedníctva AS,
  4. plnia ďalšie úlohy, ktorými ich poverí AS, jeho príslušná komora alebo Predsedníctvo AS.

 

Podpredseda AS zvolený za študentskú komoru je z titulu svojej funkcie predsedom študentskej komory AS ("ŠKAS"). Pôsobnosť predsedu ŠKAS upravuje čl. 40 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

Predseda ŠKAS okrem pôsobnosti podpredsedu AS najmä

  1. riadi a organizuje prácu študentskej komory,
  2. organizuje spoluprácu študentskej komory s orgánmi akademickej samosprávy fakulty a vedúcimi zamestnancami fakulty,
  3. zastupuje študentskú komoru navonok,
  4. podpisuje zápisnice a uznesenia zo zasadnutí študentskej komory,
  5. ako delegovaný zástupca študentskej komory je prizývaný na zasadnutia Vedenia FMFI UK,
  6. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí študentská komora.