Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce voľby do ŠRVŠ 2023 - 2024

Zápisnica

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch doplňujúcich volieb do ŠRVŠ

(zverejnené 24. novembra 2023, 11.20 hod.)

 

Námietky voči priebehu a výsledkom doplňujúcich volieb do ŠRVŠ

Podľa čl. 28 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK má každý člen akademickej obce fakulty právo podať písomné námietky voči priebehu doplňovacích volieb alebo zneniu zápisnice.

Námietky sa podávajú v listinnej podobe predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK prostredníctvom podateľne Rektorátu UK do siedmich kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice volebnej komisie fakulty na webovom sídle fakulty.

Na námietky, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na námietky doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada.

Zoznam kandidátov

#Meno a priezviskoStupeň štúdiaRok štúdiaŠtudijný program
1.Bc. Vendelín Michal Hozzánkmagisterský1.ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
2.Mário Neuschlbakalársky1.informatika

Kandidátka (.pdf) 

Proti rozhodnutiu volebnej komisie fakulty o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty podať námietku v lehote do 16. novembra 2023 (štvrtok), 12.00 hod.

Námietka sa podáva písomnou formou v elektronickej podobe predsedovi volebnej komisie fakulty na adresu as.volebnafmph.uniba.sk.

(zverejnené 13. novembra 2023, 17.00 hod.)

Návrhové formuláre

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

Oznam o doplňujúcich voľbách do ŠRVŠ

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce FMFI UK, milí študenti fakulty,

Akademický senát UK na svojom 35. mimoriadnom zasadnutí dňa 11. októbra 2023 vyhlásil doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie do 30. novembra 2024. Následne Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom 4. (mimoriadnom) zasadnutí dňa 23. októbra 2023 stanovilo, že

doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) sa budú konať v dňoch 21. novembra 2023 (utorok) a 22. novembra 2023 (streda) elektronickým hlasovaním.

Doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl riadi volebná komisia fakulty v zložení:

Predseda:

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (KAFZM, F1 161)

Podpredsedníčka:

Veronika Bendíková (3AIN)

Členovia:

Marek Michalovič (3INF)
RNDr. Richard Ostertág, PhD. (KI, M 252)
 

Kandidovať do Študentskej rady vysokých škôl môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty.

Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce fakulty. Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie alebo prostredníctvom podateľne fakulty v lehote od 27. októbra 2023 do 13. novembra 2023 (pondelok) - 14.00 hod.

Návrh kandidáta musí mať listinnú formu a musí obsahovať

 1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
 2. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
 3. meno a priezvisko kandidáta,
 4. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.

Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu) sú:

 1. označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok štúdia,
 2. označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok štúdia,
 3. e-mailová adresa kandidáta,
 4. e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov.

Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia študentskej časti akademickej obce fakulty využiť návrhový formulár. 

Pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty jeden volebný obvod.

 

Volebná komisia dňa 26.10.2023 schválila nasledovné uznesenia: 

 1. Volebná komisia určuje na zverejňovanie volebného programu výhradne tie panely v priestoroch fakulty (vestibul pavilónu F1 a chodba pred študijným oddelením v pavilóne M), na ktorých je zverejnený oznam o voľbách a zoznam kandidátov a ktoré sú označené nápisom „doplňujúce voľby do ŠRVŠ“.
 2. Kandidáti majú právo zverejniť svoj volebný program na webovom sídle fakulty tak, že ho pošlú na adresu volebnej komisie (as.volebná@fmph.uniba.sk) a na adresu predsedu AS FMFI UK (as.predseda@fmph.uniba.sk), ktorí zverejnenie zabezpečia.
 3. Kandidáti majú právo zverejniť svoj volebný program e-mailom prostredníctvom fakultných e-mailových adries (fmfi-vsetci@fmph.uniba.sk, FMFI.studenti@uniba.sk, doktorandi@fmph.uniba.sk) všetkým zamestnancom a študentom fakulty.
 4. Volebná komisia určuje, že v čase hlasovania kandidáti nesmú posielať maily súvisiace s voľbami na hromadnú adresu oprávnených voličov s cieľom propagácie svojho volebného programu.

Doplňujúce voľby do ŠRVŠ sa riadia vnútorným predpisom UK Zásady volieb do Akademického senátu UK, ktorý je zverejnený na webovom sídle UK v časti „Legislatíva“.

Oznam o doplňujúcich voľbách (.pdf)

Zasadnutia volebnej komisie fakulty

4. zasadnutie (13.11.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (26.10.2023)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica