Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňovacie voľby do AS UK

Kandidátka

#Meno a priezviskoStupeň štúdiaRok štúdiaŠtudijný program
1.Bc. Adam Štefunkomagisterský1.Kognitívne vedy

Kandidátka (.pdf)

Proti rozhodnutiu volebnej komisie o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty podať námietku v lehote do 22. októbra 2018 (pondelok), 09.00 hod.

Námietka sa podáva písomnou formou v elektronickej podobe predsedovi volebnej komisie fakulty na adresu as.studentskafmph.uniba.sk.

(zverejnené 19. októbra 2018, 01.30 hod.)

Oznam o doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce fakulty,

Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK na svojom 3. zasadnutí dňa 24. septembra 2018 vyhlásilo doplňovacie voľby na jeden uprázdnený mandát člena študentskej časti Akademického senátu UK na funkčné obdobie do 31. októbra 2019.

Doplňovacie voľby do Akademického senátu UK sa budú konať dňa 24. októbra 2018 (streda) v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. vo vestibule pri matematickej vrátnici.

Doplňovacie voľby do Akademického senátu UK riadi Volebná komisia fakulty v zložení:

Predseda:

Boris Bobáľ (2FYZ)

Podpredsedníčka:

Mária Zelenayová (2FYZ)

Členovia:

Daniel Bobok (1FYZ)
Alžbeta Miklášová (2FYZ
Bc. Roman Števaňák (1mINF)

Kandidovať do študentskej časti Akademického senátu UK môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty. Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce fakulty.

Návrhy kandidátov sa podávajú osobne ktorémukoľvek členovi volebnej komisie alebo prostredníctvom podateľne fakulty v lehote do 17. októbra 2018 (streda) - 13.00 hod.

Návrh kandidáta musí mať listinnú formu a musí obsahovať

  1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  2. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  3. meno a priezvisko kandidáta,
  4. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.

Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu) sú:

  1. označenie študijného programu, ktorý kandidát študuje, prípadne aj stupeň a rok štúdia,
  2. označenie študijného programu, ktorý navrhovateľ študuje, prípadne aj stupeň a rok štúdia,
  3. e-mailová adresa kandidáta,
  4. e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov.

Pre navrhovanie kandidátov môžu členovia študentskej časti akademickej obce fakulty využiť návrhový formulár:

návrhový formulár (navrhovateľ - študent)

Oznam o voľbách (.pdf)

Zasadnutia Volebnej komisie fakulty

2. zasadnutie (18.10.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

1. zasadnutie (26.09.2018)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica