Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Dočasná komisia AS pre revíziu Zásad volieb do AS FMFI UK

Dočasná komisia AS je iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom Akademického senátu FMFI UK.

Dočasná komisia AS bola zriadená uznesením č. 8 z 5. riadneho zasadnutia AS dňa 11. marca 2019 v znení uznesenia č. 9 z 12. riadneho zasadnutia AS dňa 27. apríla 2020.

Dočasná komisia AS bola po schválení záverečnej správy zrušená uznesením č. 5 z 23. riadneho zasadnutia AS dňa 28. júna 2021.

Zloženie (do 28.6.2021)

Predseda komisie:

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.

volebný obvod Informatika

Podpredseda komisie:
funkcia je neobsadená
  
Členovia komisie:
Bc. Boris Bobáľštudentská komora AS
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.volebný obvod Fyzika
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.  (nečlen AS)volebný obvod Matematika
RNDr. Róbert Kysel, PhD.  (nečlen AS)volebný obvod Fyzika
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.  (nečlen AS)volebný obvod Informatika
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. volebný obvod Matematika
PhDr. Alena Zemanová  (nečlen AS)volebný obvod Podporné katedry

Pôsobnosť a úlohy

Pôsobnosť Dočasnej komisie AS pre revíziu Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK upravuje čl. 10 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK a uznesenie AS FMFI UK, ktorým bola dočasná komisia zriadená.

Dočasná komisia AS má vymedzené tieto úlohy:

  1. vypracovať analýzu volebného systému uplatňovaného vo voľbách do oboch komôr AS so zameraním na historický vývin volebného systému, pozitíva a negatíva v minulosti uplatnených zmien volebného systému,
  2. porovnať volebný systém uplatňovaný vo voľbách do oboch komôr AS s volebnými systémami ostatných fakúlt UK, vybraných fakúlt verejných vysokých škôl v Slovenskej republike a vybraných štátov Európy,
  3. analyzovať, aké zmeny v Zásadách volieb do Akademického senátu FMFI UK je potrebné vykonať v súvislosti so zavedením elektronického spôsobu tajného hlasovania vo voľbách do oboch komôr AS,
  4. navrhnúť spôsob, ako umožniť účasť na voľbách do oboch komôr AS tým členom akademickej obce FMFI UK, ktorí v deň konania volieb nie sú z objektívnych dôvodov osobne prítomní na FMFI UK,
  5. zhodnotiť pozitíva a negatíva zavedenia štvorročnej dĺžky funkčného obdobia členov študentskej komory AS za podmienky, že riadne voľby polovice členov študentskej komory AS sa budú konať každé dva roky,
  6. navrhnúť spôsob, ako vykonať voľby do oboch komôr AS v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v prípade, že je znemožnená fyzická prítomnosť členov akademickej obce FMFI UK v budovách v správe FMFI UK,
  7. predložiť AS súhrnnú správu, v ktorej dočasná komisia zhrnie svoje zistenia a odporúčania k bodom 1 až 6.

Termín: 31. december 2021

Zasadnutia Dočasnej komisie AS FMFI UK

Zoznam je prístupný pre používateľov FMFI UK po prihlásení.