Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekt KEGA 077UK-4/2015

Scaffolded Science Inquiry within Formal Physics Education

Názov projektu možno voľne preložiť ako Riadené žiacke skúmanie na vyučovaní fyziky podporované skefoldingom.

Zodpovedným riešiteľom je doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Projekt sme realizovali od začiatku roku 2015 do konca roku 2017.

Anotácia projektu

V ostatom období sa fyzikálne vzdelávanie v európskych i iných krajinách, rovnako v rozvinutých, ako aj v menej rozvinutých posilňuje a upravuje tak, že sa doň zapracúvajú výsledky rozsiahleho výskumu, ktorý bol v tejto oblasti realizovaný špičkovými medzinárodnými tímami. V oblasti základného výskumu v oblasti teórie vyučovania fyziky, odborovej didaktiky, pedagogiky, edukačnej psychológie a v ďalších príbuzných odboroch sa niekoľkým pracoviskám na Slovensku darí držať krok s dobou, avšak v oblasti aplikácie týchto výsledkov do každodennej práce učiteľa fyziky máme značné rezervy. Niektoré z výsledkov sa nám podarilo zapracovať do učebníc fyziky, niektoré do prípravy budúcich učiteľov fyziky. Využitie tiež našli v rámci niekoľkých národných projektov venovaných aktualizácii a modernizácii vedomostí a zručností učiteľov z praxe. Tento projekt ponúka komplexnejší prístup k aplikácii výsledkov výskumov v oblasti fyzikálneho vzdelávania, prevažne v oblasti metód práce učiteľa a metód učenia sa žiakov v prostredí prírodovedného laboratória s vysokou mierou integrácie digitálnych technológií. Výstupom projektu budú najmä materiály, ktoré môže učiteľ využiť tak, aby sa odbúrala jeho prílišná zaťaženosť a aby jeho práca bola nasmerovaná k uvedomeniu si "učím žiakov" v duchu "učenie je dávanie zmyslu novým skúsenostiam dieťaťom v spolupráci s inými".

Annotation

This project offers complex holistic view to physics formal education at lower secondary and higher secondary schools. To our approach we are implementing outcomes of many research activities done by more international teams and also outcomes of our previous work. We are focusing to evidence-based methods of learning, evidence-based methods of teaching with utilisation of MBL and other digital technologies. The outputs for teachers will be user-friendly materials, more of them designed for direct student use. Scientific results will be in the form of monograph, journal articles and conference proceedings.

Ciele projektu

Pripraviť analýzu súčasného stavu (komplexnejšiu než máme v súčasnosti) a možností rozvoja obsahu a metód fyzikálneho vzdelávania v školách, analýzu cieľov fyzikálneho vzdelávania a analýzu digitálnych technológií vzdelávania - z hľadiska dostupnosti, prospešnosti, podmienok použitia a vzájomných súvislostí.

Vytvoriť štruktúru (šablónu) aktivít z fyziky pre žiakov; šablóna zabezpečí prehľadnosť jednotlivých aktivít, smerovanie žiaka k učeniu sa a smerovanie učiteľa k vyváženému plneniu cieľov vzdelávania. Súčasťou aktivity je inštruktážny list pre žiaka, inštruktážny list pre učiteľa a metodický list obsahujúci zdôvodnenie zaradenia aktivity a zdôvodnenie jednotlivých krokov aktivity. List pre žiaka číta žiak pred alebo počas aktivity; list pre učiteľa používa učiteľ vždy pred a počas realizácie aktivity, metodický list číta učiteľ alebo vedúci predmetovej komisie, či tvorca školského vzdelávacieho programu pri výbere aktivít.

Vytvoriť aktivity pre žiakov – v súlade s ŠVP, s aktuálne používanými učebnicami fyziky, a cieľovými požiadavkami pre maturantov, ako aj nad rámec týchto dokumentov. Prevažná väčšina z aktivít bude využívať moderné digitálne technológie, ako napr. zariadenia počítačom podporovaného prírodovedného laboratória, interaktívne animácie, virtuálno-reálne modely a podobne.

Aktivity odskúšať na malých vzorkách žiakov (tried). Komplex aktivít odskúšať minimálne ja jednej škole, včítane celého komplexného prístupu k fyzikálnemu vzdelávaniu. Výsledky publikovať.