Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Skúška z predmetu Anglický jazyk 4

Podmienky ukončenia predmetu Anglický jazyk 4

Predmet Anglický jazyk 4 je študent povinný vykonať do konca 3. ročníka (6. semestra). Hodnotenie predmetu je 0/100 (100 % hodnotenia v skúškovom období). Skúška sa skladá z dvoch častí: písomnej a ústnej. Výsledok písomnej časti predstavuje 70 % celkového hodnotenia, výsledok ústnej časti 30 %. Z písomného testu môže študent získať maximálne 70 bodov.

Písomnú skúšku možno absolvovať najskôr v zápočtovom týždni príslušného semestra. 

Písomná skúška je jednotná pre všetkých študentov daného odboru.


Obsah skúšky pre jednotlivé odbory:

matematika, poistná matematika, uMD, uMT: angličtina pre matematikov

fyzika, technická fyzika, fžp, bmf, uMF: angličtina pre fyzikov

informatika, aplikovaná informatika, DAV, uMI, uIBio, bioinformatika: angličtična pre informatikov

manažérska a ekonomická a finančná matematika: angličtina pre matematikov + obchodná angličtina

Po absolvovaní písomného testu sa študent zapíše na ústnu skúšku u toho učiteľa, u ktorého absolvoval výučbu predmetu Anglický jazyk 4. Na ústnej skúške musí študent preukázať svoju schopnosť orientovať sa v odbornom texte vo svojom odbore štúdia, ako aj schopnosť text spracovať, prezentovať takto získané informácie a odpovedať na otázky. Na skúšku si zvolí autentický anglicky napísaný odborný text podľa vlastného výberu a záujmu, súvisiaci s jeho odborom štúdia, v rozsahu 3-4 štandardných strán. V odôvodnených prípadoch môže učiteľ stanoviť iný rozsah textu, prípadne určiť tému ústnej skúšky. O podmienkach ústnej skúšky a o požiadavkách na formálny aspekt ústnej skúšky informuje učiteľ študentov najneskôr do konca výučby predmetu Anglický jazyk 4. 


Stupnica pre celkové hodnotenie predmetu A4

(súčet výsledku písomnej a ústnej časti):

A = 93 a viac %
B = 85 – 92 %
C = 77 – 84 %
D = 70 – 76 %
E = 65 – 69 %

Ukážky z písomnej časti skúšok

V ukážkach je uvedený typ úloh, ktoré obsahuje písomná časť skúšky, ktorá prebieha v zápočtovom týždni formou písomného testu.

Anglický jazyk pre študentov matematiky

Anglický jazyk pre študentov matematiky a aplikovanej matematiky

Anglický jazyk pre študentov informatiky

Anglický jazyk pre študentov fyziky