Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Ing. Jana Kočvarová

Telefón:(+421 2 602 95) 254
Email:jana.kocvarova@fmph.uniba.sk
Miestnosť:F2 287
Adresa:Katedra jazykovej prípravy FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Konzultačné hodiny

 

obdobie od 16.05 do 30.06. 2022

Utorok: 12:00 -13:00

Streda: 12:00 - 13:00

Naďalej je pre študentov možnosť využívať MS Teams dištančnú konzultáciu, ktorú si je dobre vopred dohodnúť.

Výučba -rozvrh

ZOZNAMY ŠTUDENTOV A ROZVRHY

 

 

 

Anglický jazyk

Anglický jazyk A1,A2,A3 - Požiadavky na udelenie kreditu

Požiadavky na udelenie kreditu budú oznámené podľa aktuálnej situácie na prvej hodine.

Súčet získaných percent sa premieňa na známku podľa nasledovnej tabuľky:

A -      100 - 93 %

B -        92 - 85 %

C -        84 - 77 %

D -        76 - 70 %

E -        69  -65 %

FX          0 - 64 %  

 

Predmet Anglický jazyk 4 je hodnotený podľa rovnakých podmienok vo všetkých skupinách, všetkých študijných programoch a u všetkých učiteľov KJP. Tieto podmienky je možné nájsť na webovej stránke KJP

 

 

Doplňujúci kurz anglického jazyka

Termín Doplnkového kurzu LS 2022 je každý štvrtok o 13:10 až do odvolania dištančne .

Prihlasovanie na kurz sa uskutočňuje prostredníctvom zaslania prihlasovacieho  e-mailu na adresu:  jana.kocvarovafmph.uniba.sk

alebo priamo prihlásenie sa do Teamu Doplňujúci Kurz :

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHG1N27eF4E8nkFteDce-xjLrByDJvYjTZH6mWHqDP_g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ca0bf58-115e-4cba-bab1-2d380ce3e25a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

Team code   :   6lic83s

Kurz Anglického jazyka je určený študentom 1 a 2. ročníka, ktorí ešte neabsolvovali predmet A4 a po absolvovaní strednej školy pociťujú nedostatky v oblasti gramatiky a slovnej zásoby ako forma doučovania a viac hodín angličtiny do týždňa. Kurz je určený pre študentov 1 ročníka, ktorí sa po teste anglického jazyka pri zápise nájdu v skupinách s označením P3,P4,P5, P6  a vyššie  alebo MP4, MP5, MP6, MP7 a vyššie. Študenti druhého ročníka, ktorí neabsolvovali predmet A4 sa môžu zúčastňovať kurzu bez ohľadu označenia skupiny.

Rozdelenie študentov do skupín a svoje označenie skupiny nájdete na : https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/rozvrhy/cudzie-jazyky/

Doplňujúci kurz Anglického jazyka je nepovinný predmet, ktorý pomáha cieľovej skupine študentov pripraviť sa podrobnejšie a pomalším tempom na skúšku z predmetu A4. Gramatické javy budú preberané v textoch a na príkladoch odborného jazyka, takže okrem gramatiky sa bude zároveň rozvíjať aj slovná zásoba a čítanie s porozumením ako zručnosti potrebné pre úspešné absolvovanie predmetu A4.

Obsah kurzu a tempo sa prispôsobí konkrétnej skupine študentov, študenti tiež budú mať možnosť čiastočne si voliť obsah kurzu podľa svojich potrieb na doučovanie sa. 

EN

 

The course takes place every Thursday at 13:10, online until otherwise notified.

To sign up for the course please e-mail:  jana.kocvarova@fmph.uniba.sk

or enter the Team Doplňujúci Kurz directly :

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHG1N27eF4E8nkFteDce-xjLrByDJvYjTZH6mWHqDP_g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ca0bf58-115e-4cba-bab1-2d380ce3e25a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

Team code   :   6lic83s

This subject is available. This subject is targeted at first and second year students with beginner to pre-intermediate level of English or intermediate students with insufficient knowledge of grammar who feel the need for extra lessons,tutorage to pass the subject English 4 and focus on grammar and vocabulary in scientific context. It is available to students after the placement test they are assigned to groups labelled MAT, MMN, EFM P3-, FYZ, IT - P4, P5, P6 etc.- or MP4, MP5, MP6, MP7 etc. Second year students of any group and majors in all areas of study at the faculty can take the course without any prerequisite.

Students can find their English language group and the name of the group on:

https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/rozvrhy/cudzie-jazyky/

Doplňujúci kurz Anglického jazyka– This tutorial course is an elective, non –compulsory subject designed to help the students to prepare for the subject English 4 in greater detail at a slower pace. Grammar is presented using appropriate scientific texts, thus vocabulary and reading comprehension skills are developed at the same time.

The content and the pace of the course is modified and adapted to suit students’ needs.