Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Ing. Jana Kočvarová

Telefón:(+421 2 602 95) 254
Email:jana.kocvarova@fmph.uniba.sk
Miestnosť:F2 287
Adresa:Katedra jazykovej prípravy FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Konzultačné hodiny

 

obdobie od 20.09 do 17.12. 2021

 

streda:

15:30 – 16:30

piatok:

11:20 – 12:20

Výučba -rozvrh

ZOZNAMY ŠTUDENTOV A ROZVRHY

 

 

 

Anglický jazyk

Anglický jazyk A1,A2,A3 - Požiadavky na udelenie kreditu

Požiadavky na udelenie kreditu budú oznámené podľa aktuálnej situácie na prvej hodine.

Súčet získaných percent sa premieňa na známku podľa nasledovnej tabuľky:

A -      100 - 93 %

B -        92 - 85 %

C -        84 - 77 %

D -        76 - 70 %

E -        69  -65 %

FX          0 - 64 %  

 

Predmet Anglický jazyk 4 je hodnotený podľa rovnakých podmienok vo všetkých skupinách, všetkých študijných programoch a u všetkých učiteľov KJP. Tieto podmienky je možné nájsť na webovej stránke KJP

 

 

Doplňujúci kurz anglického jazyka

Termín Doplnkového kurzu je každý štvrtok 13:10 v miestnosti F2-283

Prihlasovanie na kurz sa uskutočňuje prostredníctvom zaslania prihlasovacieho  e-mailu na adresu:  jana.kocvarovafmph.uniba.sk

kde uvediete:  

                               meno

                               ročník + študijný odbor

                               zaradenie do skupiny na predmet A1

Materiály ku kurzu budú k dispozícii v MS Teams na:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHG1N27eF4E8nkFteDce-xjLrByDJvYjTZH6mWHqDP_g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ca0bf58-115e-4cba-bab1-2d380ce3e25a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

Team code   :  6lic83s 

 

Kurz Anglického jazyka je určený študentom 1 a 2. ročníka, ktorí ešte neabsolvovali predmet A4 a po absolvovaní strednej školy pociťujú nedostatky v oblasti gramatiky a slovnej zásoby. Kurz je určený pre študentov 1 ročníka, ktorí sa po teste anglického jazyka pri zápise nájdu v skupinách s označením  MP6, MP7 a vyššie, alebo P3 a vyššie.

Rozdelenie študentov do skupín a svoje označenie skupiny nájdete na: https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/rozvrhy/cudzie-jazyky/

Študenti druhého ročníka, ktorí neabsolvovali predmet A4 sa môžu zúčastňovať kurzu bez ohľadu označenia skupiny.

Doplňujúci kurz Anglického jazyka je nepovinný predmet, ktorý pomáha cieľovej skupine študentov pripraviť sa podrobnejšie a pomalším tempom na skúšku z predmetu A4. Gramatické javy budú preberané v textoch a na príkladoch odborného jazyka, takže okrem gramatiky sa bude zároveň rozvíjať aj slovná zásoba a čítanie s porozumením ako zručnosti potrebné pre úspešné absolvovanie predmetu A4.