Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Eva Foltánová

Telefón:(+421 2 602 95) 254
Email:Eva.Foltanova@fmph.uniba.sk
Miestnosť:F2 287
Adresa:Katedra jazykovej prípravy FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Konzultačné hodiny

Zimný semester od 20. septembra 2021 

Konzultácie po vzájomnej dohode mailom alebo cez MS Teams.

Osobné konzultácie: 

Pondelok: 15:00-16:00 F2-287
Štvrtok:09:50-10:50F2-287

 

 

 

Výučba ZS 2021

 rozdelenie do skupín

Požiadavky na udelenie kreditov

Predmety Anglický jazyk 1, 2 a majú podľa študijného poriadku 100% hodnotenia počas semestra, t.j. študenti dostávajú kredity za prácu, ktorú vykonajú na cvičeniach  počas semestrovej výučby.

Kredity za predmety Anglický jazyk 1,2 a 3 sa udeľujú podľa počtu bodov získaných za testy a zadania podľa pokynov vyučujúcej.

Každý študent napíše povinne 2 testy, jeden priebežný (50 bodov) a jeden záverečný test (50 bodov) na konci semestra. V prípade neúspešnosti pri písaní testov, má študent možnosť jeden test opraviť. V prípade opravy testu sa do úvahy berie počet bodov z posledného testu (t.j. nie z lepšieho testu). 

Výsledné hodnotenie závisí od súčtu bodov za testy (100 bodov), prípadne aj bonusových bodov.

Hodnotenie :

A = 100 -  93%

B = 92% - 85%

C = 84% - 77% 

D = 76% - 70%

E =  69% - 65%

 

Predmet Anglický jazyk 4 je hodnotený podľa rovnakých podmienok vo všetkých skupinách, všetkých študijných programoch a u všetkých učiteľov KJP. Tieto podmienky je možné nájsť na webovej stránke KJP.