Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Eva Foltánová

Telefón:(+421 2 602 95) 254
Email:Eva.Foltanova@fmph.uniba.sk
Miestnosť:F2 287
Adresa:Katedra jazykovej prípravy FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Konzultačné hodiny

Letný semester 2021/2022 

V letnom semestri 2021/2022 budú konzultácie prebiehať online cez MS Teams alebo mailom po dohode s vyučujúcou.

 

Skúškové obdobie od 16.05. 2022

Osobné konzultácie :

Streda8:00-9:00
Štvrtok9:00 - 10:00

Online konzultácie po dohode s vyučujúcou.

Rozdelenie do skupín letný semester 2022

 Rozdelenie do skupín

Skúška AJ4 - písomná časť - termíny

Na písomnú časť je potrebné prihlásiť sa mailom na : eva.foltanova@fmph.uniba.sk

Termíny písomnej časti skúšky z Anglického jazyka 4:

16.5. F1-246 12:00
23.5.F1-24612:00
1.6.F2-28309:00
9.6.F1-24612:00
15.6.F1-24610:00
22.6F2-28309:00

 

 

Požiadavky na udelenie kreditov - Anglický jazyk 1,2,3

Predmety Anglický jazyk 1, 2 a majú podľa študijného poriadku 100% hodnotenia počas semestra, t.j. študenti dostávajú kredity za prácu, ktorú vykonajú na cvičeniach  počas semestrovej výučby.

Kredity za predmety Anglický jazyk 1,2 a 3 sa udeľujú podľa počtu bodov získaných za testy a zadania podľa pokynov vyučujúcej.

Každý študent napíše povinne 2 testy, jeden priebežný (50 bodov) a jeden záverečný test (50 bodov) na konci semestra. V prípade neúspešnosti pri písaní testov, má študent možnosť jeden test opraviť. V prípade opravy testu sa do úvahy berie počet bodov z posledného testu (t.j. nie z lepšieho testu). 

Výsledné hodnotenie závisí od súčtu bodov za testy (100 bodov), prípadne aj bonusových bodov.

Hodnotenie :

A = 100 -  93%

B = 92% - 85%

C = 84% - 77% 

D = 76% - 70%

E =  69% - 65%

Skúška z predmetu Anglický jazyk 4

Predmet Anglický jazyk 4 je študent povinný vykonať do konca 3. ročníka (6. semestra).

Hodnotenie predmetu je 0/100 (100 % hodnotenia v skúškovom období).

Skúška sa skladá z dvoch častí: písomnej a ústnej. Písomnú skúšku možno absolvovať najskôr v zápočtovom týždni príslušného semestra a je jednotná pre všetkých študentov daného odboru.

 

Písomná časť skúšky

Z písomného testu môže študent získať maximálne 70 bodov, čo predstavuje 70 % celkového hodnotenia.

 

Ústna časť skúšky

Výsledok ústnej časti predstavuje 30 % celkového hodnotenia. Na ústnu časť skúšky sa študent zapisuje cez AIS a tri pracovné dni pred jej absolvovaním je potrebné zaslať vyučujúcej zvolený odborný text podľa pokynov zverejnených na stránke katedry.  

 

Stupnica pre celkové hodnotenie predmetu A4

(súčet výsledku písomnej a ústnej časti):

A = 93 a viac %
B = 85 – 92 %
C = 77 – 84 %
D = 70 – 76 %
E = 65 – 69 %