Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Požiadavky na udelenie kreditu

Požiadavky na udelenie kreditov Predmety Anglický jazyk 1, 2 a 3

 Predmety Anglický jazyk 1, 2 a majú podľa študijného poriadku 100% hodnotenia počas semestra, t.j. študenti dostávajú kredity za prácu, ktorú vykonajú na cvičeniach  počas semestrálnej výuky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kredity  sa na konci semestra udeľujú každému študentovi bodovo za testy a dochádzku.

Každý študent povinne participuje v priebehu semestra na dvoch vedomostných testoch. Každý test má maximálnu hodnotu 50 bodov. V prípade neúspešnosti pri napísaní záverečného testu má študent možnosť opravného testu, avšak v prípade opravy testu sa do úvahy berie posledný (t.j. nie lepší).

Povolené sú max. 3 absencie. Za dochádzku môže študent získať bonusové body, za účasť na všetkých hodinách 3 body, za jednu absenciu 2 body a za dve absencie 1 bod.

 

Hodnotenie :

A = 100 -  93%

B = 92% - 85%

C = 84% - 77% 

D = 76% - 70%

E =  69% - 65%

 

 

 

Požiadavky na udelenie kreditov - Anglická konverzácia

Anglická konverzácia je výberový predmet pre študentov fakulty, ktorí úspešne absolvovali predmet- Anglický jazyk 4 a naďalej prejavia záujem zdokonaľovania sa v tomto jazyku.

V prípade, že si študent zakomponuje predmet Anglická konverzácia do týždenného harmonogramu štúdia, je povinný sa na cvičeniach zúčastnovať.

Kredity sa na konci semestra udeľujú každému študentovi za dva vedomostné testy počas semestra, prezentáciu (5-7 minút) a dochádzky na cvičenia.

Počas semestrálnej výuky sú povolené tri absencie.Za pravidelnú dochádzku môže študent získať bonusové body.

 

Hodnotenie :

A = 100 -  93%

B = 92% - 85%

C = 84% - 77% 

D = 76% - 70%

E =  69% - 65%