Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Wilma

Webové stránky Inšpirácií a odbornej Literatúry pre učiteľov MAtematiky

https://wilma.sk/

WILMA je on-line knižnica overených materiálov pre vyučovanie matematiky na druhom stupni ZŠ alebo na SŠ, ktorá vznikla v rámci projektu KEGA 014UK-4/2020 „Podpora vzdelávania učiteľov matematiky na základných a stredných školách prostredníctvom zdieľania inovačných materiálov, foriem a metód vyučovania.“