Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Projekty a granty riešené na našom oddelení od roku 1995

2024-2026 

 • KEGA, 076UK-4/2024, Implementácia metódy Challenge-based education v neformálnom vzdelávaní, doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
 • KEGA, 037UK-4/2024, Inovačné technológie učenia v príprave budúcich učiteľov matematiky, PaedDr. Peter Vankúš, PhD. 

2021-2023 

 • European Union’s Horizon 2020 no. 951822, MaTeK - Enhancement of Research Excellence in Mathematics Teacher Knowledge, doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. 

2020-2022 

 • KEGA, 014UK-4/2020, Podpora vzdelávania učiteľov matematiky na základných a stredných školách prostredníctvom zdieľania inovačných materiálov, foriem a metód vyučovania, doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
 • KEGA, 007UK-4/2020, Výskum vývoja postojov budúcich učiteľov matematiky s cieľom inovácie ich vysokoškolskej prípravy, PaedDr. Peter Vankúš, PhD. 

2015 

 • EEA Grants, Slovak-Norway, Apps in Math, PaedDr. Iveta Kohanová, PhD. 

2014-2016 

 • KEGA, 074UK-4/2014, Efektívnosť vyučovania matematiky metódou didaktických hier, PaeDr. Peter Vankúš, PhD. 

2012-2013 

 • KEGA, 091UK-4/2012, Rozvoj matematickej kultúry riešením úloh bežnej praxe, doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD., PaedDr. Peter Vankúš, PhD. 

2011-2013 

 • KEGA , 057UK-4/2011, Rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky ZŠ a SŠ v rámci kontinuálneho vzdelávania, doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc. 

2010-2011

 • KEGA, 278-076UK-4/2010, Vypracovanie návrhu učebných osnov matematiky a fyziky pre gymnáziá so vzájomným prepojením obsahu vyučovania týchto predmetov s využitím nových technológií, metód a foriem vo výchove a vzdelávaní, doc. RNDr. Ivan Trenčanský,PhD.  

2008-2010

 • DQME (žiadateľská organizácia Univerzita v Dortmunde, Nemecko), zodpovedný riešiteľ za FMFI: PaedDr. Lilla Koreňová,
 • MIS (žiadateľská organizácia SISSIS, Taliansko), zodpovedný riešiteľ za FMFI: doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.,
 • Application of mobile technology in preparation of future mathematics teachers, RNDr. Damas Gruska, PhD., PaedDr. Iveta Kohanová, PhD., PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
 • MIM - Move In Mathematics Education, PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
 • KEGA, 3/6484/08, Inovácia študijných plánov v príprave pedagogických pracovníkov za účelom rozšírenia ich kompetencií pre využitie v pedagogickej i spoločenskej praxi, doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

2006-2008

 • ESF,  Príprava európskeho učiteľa matematiky a fyziky v súlade s Bolonskou deklaráciou a Lisabonskou výzvou s cieľom jeho uplatnenia sa na európskom trhu práce, doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD. 
 • ESF, MOVYP - Modifikácia vysokoškolských programov FMFI UK pre budúcich učiteľov s požiadavkou na ovládanie práce s IKT a cudzieho jazyka pri vyučovaní, RNDr. Erika Kupková, CSc.
 • ESF, Inovačné trendy vo vzdelávaní budúcich učitelov a v dalšom vzdelávaní učitelov matematiky (e-learningovou formou), PaedDr. Lilla Koreňová 
 • VEGA, 1/3018/06, Teória funkcií a dynamické systémy VI, prof.RNDr.Pavel Kostyrko, DrSc.

2003-2005 

 • VEGA, 1/0268/03, Teória funkcií a dynamické systémy V, prof.RNDr.Pavel Kostyrko, DrSc.

   

2002-2005

 • Socrate Commenius 2.1 č. 106663-CP-1-2002-1-IT-COMMENIUS-C21, doc. RNDr. Ivan Trenčanský, PhD.

2002-2004

 • KEGA, 1/0177/02, Cesty-Vychodiská, ciele a stratégie realizácie národného programu výchovy a vzdelávania, doc.RNDr.Vladislav Rosa, PhD.

2001-2003

 • VEGA, 1/8257/01, Inovácia obsahu, foriem a metód vyučovania matematiky využívaním komunikačných a informačných technológií, doc.RNDr.Vladislav Rosa, PhD.

2000-2002

 • VEGA, 1/7065/20, Skvalitňovanie komunikačných, personálnych a interpersonálnych schopností, doc.RNDr.Tomáš Hecht, CSc.
 • VEGA, 1/7173/20, Teória funkcií a dynamické systémy IV, prof.RNDr.Pavel Kostyrko, DrSc.
 • Tempus Phare AC_JEP-13101-98, Innovation of teacher training in physics and maths, prof. Dr. Ján Pišút, PhD

2000

 • VEGA, 1/5197/98, Obsah a výchovno-vzdelávacie ciele výučby matematiky na základných a stredných školách v SR z hľadiska požiadaviek projektu Rady pre kultúrnu spoluprácu Rady Európy, doc.RNDr.Vladislav Rosa, PhD.
 • VEGA, 1/7065/20, Skvalitňovanie komunikačných, personálnych a interpersonálnych schopností, doc.RNDr.Tomáš Hecht, CSc.
 • VEGA, 1/7173/20, Teória funkcií a dynamické systémy IV, prof.RNDr.Pavel Kostyrko, DrSc.

1998-2000 

 • VEGA, 1/5197/98, Obsah a výchovno-vzdelávacie ciele výučby matematiky na základných a stredných školách v SR z hľadiska požiadaviek projektu Rady pre kultúrnu spoluprácu Rady Európy, doc. RNDr. Vladislav Rosa, PhD.

 • Tempus Phare AC_JEP-13101-98, Innovation of teacher training in physics and maths, prof. Dr. Ján Pišút, PhD. 

1998

 • UK/3975/98,Výskum matematickej časti kognitívnych štruktúr, Mgr. Jana Višnovská

1997-1999

 • VEGA, 1/4306/97, Miesto a funkcia dôkazu vo výuke matematiky, doc.RNDr.Tomáš Hecht, CSc.
 • VEGA, 1/4323/97, Teória funkcií a dynamické systémy III, prof.RNDr.Pavel Kostyrko, DrSc.

1995-97

 • VEGA, 1/2184/95, Rozvoj osobnosti matematickým vzdelávaním na základnych a stredných školách, doc.RNDr.Vladislav Rosa PhD.

Dizertačné práce obhájené na našom oddelení, resp. vypracované pod vedením odborníkov nášho oddelenia

Zoznam obhájených dizertačných prác

je možné nájst na nasledujúcom linku: https://fmph.uniba.sk/veda/abstrakty-dizertacnych-prac/