Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Štátnice

 


Nebeská mechanika

Sférická astronómia – čas, sférické súradnicové sústavy a ich transformácie, korekcie súradníc: precesia, nutácia, paralaxa, aberácia, refrakcia.

Problém dvoch telies –  všeobecné integrály problému dvoch telies; zákony zachovania; redukcia problému dvoch telies na pohyb častice v poli centrálnej sily; prevedenie na jednorozmerný pohyb; vzťahy medzi integračnými konštantami a elementami dráhy; zovšeobecnený tvar Keplerovych zákonov; Gaussova konštanta a astronomická jednotka; integrál energie a limitné rýchlosti; pohyb po kružnici, elipse, parabole a hyperbole; Keplerova rovnica a jej riešenie; dráha telesa v priestore; typy dráh telies v slnečnej sústave; výpočet efemeridy; základy výpočtu dráh – časové rady, kruhová, parabolická a eliptická dráha.

Problém n telies – úvod do problému n telies; všeobecné integrály problému n telies; relatívne súradnice; pojem porúch a poruchová funkcia; periodické a sekulárne poruchy; malé impulzy a ich vplyv na elementy dráhy; metóda variácie konštánt a Lagrangeove planetárne rovnice; všeobecný prístup k riešeniu Lagrangeovych rovníc; diskusia o riešení 1. rádu. Reštringovaný problém 3 telies; Jacobiho integrál v rotujúcom systéme súradníc; Hillove plochy a singulárne body; stabilita Lagrangeovych bodov; Tisserandov invariant; sféry aktivity.

Numerické riešenie problému n telies – Cowellove a Enckeho typy riešení.

Gravitačné pole telies konečných rozmerov – rozvoj potenciálu.

 


Teoretická astrofyzika

Základné pojmy, intenzita, tok žiarenia, K-integrál, tlak žiarenia, absorpčný a emisný koeficient, optická hĺbka. Einsteinove koeficienty, žiarenie absolútne čierneho telesa. Rovnica prenosu žiarenia, Milneho rovnice, žiarivá rovnováha, sivá atmosféra. Spojitý absorpčný koeficient, zdroje opacity. Modely atmosféry, teplotná distribúcia, závislosť modelu na tlaku, teplote, chemickom zložení. Čiarový absorpčný koeficient, prirodzený útlm, mechanizmy rozšírenia spektrálnych čiar, Voigtov profil. Rovnica prenosu žiarenia v spektrálnej čiare, chovanie spektrálnych čiar. Chemická analýza, krivka rastu Úvod, vlastnosti hmoty, prenos energie vo hviezdach, statická štruktúra hviezd, termojadrové reakcie, vznik hviezd, hlavná postupnosť, vývoj mimo hlavnej postupnosti, odchýlky od kvazistatickej evolúcie, záverečné štádiá vývoja hviezd, slabé interakcie, degenerované hviezdy, supernovy, binárne systémy.

 

Medziplanetárna hmota

Zložky a história výskumu MPH, priestorové rozloženie zložiek MPH, dráhy, metódy pozorovania; asteroidy: pozorovanie, objavy, dráhy, hlavný pás, Kirkwoodove medzery, rodiny, transneptunické telesá, fyzikálne vlastnosti, klasifikácia; kométy: dráhové charakteristiky, objavy, označovanie, pozorovanie, štruktúry, vývoj a procesy v priebehu priblíženia k Slnku, modely, zloženie, aktívne oblasti, prach, fotometria, zmeny jasnosti a starnutie, rozpady, negravitačné efekty, Oortov oblak; meteoroidy: prelet atmosférou a základy fyziky meteorov, zloženie, pozorovacie metódy, populácia meteoroidov, aktivita, variácie frekvencií, rýchlosti, dráhy, vznik a vývoj meteorických rojov, výberové efekty, hlavné meteorické roje, meteority; klasifikácia, pádové úkazy, základné charakteristiky, veky, pôvod, vzájomný súvis zložiek MPH.

 

Fyzika Slnka

Základné charakteristiky Slnka. Prenos žiarenia v slnečnej atmosfére, zdrojová funkcia, termodynamická rovnováha, sivá atmosféra, Fraunhofferove spektrum. Slnečná spektroskopia, rozšírenie spektrálnych čiar. Fotosféra, pozorované vlastnosti, model, štruktúra. Vnútorná štruktúra Slnka, jadrové reakcie, štandartný model, testovanie štardantného modelu. Rotácia Slnka, konvekcia, dynamika rotácie a konvekcie, slnečné oscilácie: pozorovania a interpretácia. Fotosférická aktivita a magnetizmus, škvrny, fakule, veľkoškálové magnetické polia, ich evolúcia. Chromosféra, štruktúra, fyzikálne podmienky, ohrev, energetická rovnováha. Koróna a prechodná oblasť, štruktúra, magnetické polia, ohrev. Protuberancie, pozorovanie a fyzikálne vlastnosti, dynamika. Erupcie, pozorovanie a klasifikácia, fyzikálne vlastnosti, uvolňovanie energie, dynamika erupcií a väzba k ejekciám koronálnej hmoty (CME). Dynamika slnečného magnetického poľa, zmeny počas slnečného cyklu, Babcockov model slnečného dynama. Slnečný vietor, pozorovania, vlastnosti, dynamika. Evolúcia Slnka, porovnanie Slnka s inými hviezdami.

 

Galaktická a mimogalaktická astronómia

Sférická astronómia - galaktické súradnice a vlastné pohyby v galaktických súradniciach; pohyb Slnka, miestny štandard pokoja (LSR); teória galaktickej rotácie; Oortove rovnice a konštanty; rotačná krivka, tmavá hmota; špirálna štruktúra Galaxie; stelárna dynamika; regulárne a iregulárne sily hviezdnych sústav; základná rovnica stelárnej dynamiky; charakteristiky individuálnych trajektórií hviezd; poruchy: epicyklický pohyb v galaktickej rovine a cyklický pohyb v kolmej rovine. Zdanlivé rozloženie hviezd, diferenciálna a integrálna funkcia jasnosti, funkcia svietivosti, modely Galaxie a ich porovnanie s počtom hviezd; medzihviezdna absorpcia; klasifikácia galaxií, štruktúra galaxií, integrálne vlastnosti galaxií; metódy určenia hmotností, vzdialeností galaxií; radiálne rýchlosti galaxií, červený posuv a Hubble-ov vzťah; priestorové rozloženie galaxií, miestna skupina galaxií, kopy galaxií; aktívne galaxie, jadrá galaxií, kvazary.