Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Historia oddelenia astronómie a astrofyziky


V prvých rokoch existencie samostatnej Matematicko-fyzikálnej fakulty bolo oddelenie astronómie súčasťou Katedry astronómie, geofyziky a meteorológie (KAGM). Katedru viedol prof. V. Peterka a na oddelení pracovali 3 učitelia – Z. Bochníček, M. Hajduková, P. Paľuš – a 1 technička. V r. 1981 sa vedúcim katedry stal prof. RNDr. G. Siráň, DrSc. Keďže sa v 70. a v 80. rokoch na fakulte prudko rozvíjala astronómia, osobitne výskum v oblasti medziplanetárnej hmoty a fyziky Slnka, vznikla potreba vytvoriť samostatnú Katedru astronómie a astrofyziky.

V r. 1989 vedenie fakulty prijalo návrh P. Paľuša na zriadenie samostatného astronomického pracoviska. Tak sa KAGM rozčlenila na tri katedry a vznikla samostatná Katedra astronómie a astrofyziky. Vedúcim KAA sa stal doc. RNDr. P. Paľuš, CSc. Krátko nato – v r. 1992 – začalo svoju činnosť univerzitné astronomicko-geofyzikálne observatórium (AGO) v Modre (podrobne pozri samostatnú kapitolu venovanú histórii AGO).

V r. 1997 sa Katedra astronómie a astrofyziky pretransformovala na Astronomický ústav MFF UK. Vedenie KAA pripravilo koncepciu pedagogickej a vedeckej činnosti budúceho Astronomického ústavu a projekt predložilo vedeckej rade MFF UK. Po dlhších diskusiách v akademickom senáte bol napokon projekt schválený a vznikol Astronomický ústav MFF UK. Do funkcie jeho riaditeľa bol vymenovaný doc. RNDr. P. Paľuš, CSc. V r. 2001 sa riaditeľom ústavu stal doc. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

V rámci reštrukturalizácie fakulty v roku 2004 sa Astronomický ústav stal súčasťou Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie ako oddelenie astronómie a astrofyziky. Vedúcim oddelenia sa stal prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.Od roku 2011 je vedúdim oddelenia RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

Personálny vývoj


V roku vzniku samostatnej MFF UK sa kolektív astronómov na KAGM po dlhom čase rozrástol. K pôvodným trom učiteľom (Z. Bochníček, M. Hajduková, P. Paľuš) a 1 techničke pribudol po 10 rokoch ďalší astronóm – absolvent V. Vaculík. V tom čase sa výrazne zlepšila aj kvalifikačná štruktúra oddelenia, keď sa habilitovali P. Paľuš (1980), M. Hajduková aj Z. Bochníček (1981). O ďalšie dva roky (1983) nastúpil Š. Gajdoš ako odborný pracovník. Od r. 2002 má AÚ 12 pracovníkov, z toho V. Porubčan je profesorom (2004) a docentmi sú M. Hajduková, P. Paľuš, E. Dzifčáková (2003) a J. Klačka (2003). V posledných rokoch sa omladil kolektív vedeckých a pedagogických pracovníkov, z ktorých väčšina pracuje na AGO (P. Zigo, L. Kornoš, A. Galád, J. Világi, J. Tóth, A. Kulinová, J. Dudík, P. Vereš).

Pedagogické pôsobenie


Samostatné štúdium astronómie sa začalo ešte na PFUK v školskom roku 1968/69. Prebiehalo podľa pôvodných plánov, ktoré zostavil a garantoval Ľ. Kresák. Učebné plány pokrývali tri širšie oblasti astronómie (slnečnú a stelárnu astronómiu a  medziplanetárnu hmotu) a korešpondovali s hlavnými oblasťami astronomického výskumu v  Československu. Tento princíp výučby astronómie sa s malými úpravami zachoval dodnes. Na výučbe sa okrem učiteľov oddelenia či neskôr katedry podieľali najmä vedeckí pracovníci Astronomického ústavu SAV (okrem Ľ. Kresáka aj J. Štohl, A. Hajduk, E. Pittich a V. Porubčan). Veľkú pomoc poskytli pri príprave astronómov v Bratislave aj kolegovia z českých pracovísk, z Ondřejova a Prahy, menovite V. Vanýsek a J. Kleczek. Do r. 2003 absolvovalo štúdium astronómie 102 astronómov. Z nich sa približne tri štvrtiny uplatnili v astronomických inštitúciách.

Pre pedagogickú a vedeckú prácu na ústave má veľký význam existencia Astronomického a geofyzikálneho observatória v Modre (AGO). Poslucháči astronómie sa tu zoznamujú s jednotlivými pozorovacími programami, získavaním a spracovaním observačného materiálu, oboznamujú sa ako prebieha medzinárodná spolupráca s inými observatóriami a pod. Neoddeliteľnou súčasťou práce observatória sú aj pozorovania pre potreby diplomových a dizertačných prác študentov a doktorandov.

Spolupráca so zahraničím


Katedra astronómie a astrofyziky spolupracovala a spolupracuje so zahraničnými pracoviskami, najmä s Univerzitou v Kyjeve. V rámci tejto spolupráce vzniklo od roku 1986 viacero publikácii z oblasti výskumu meteorických rojov (M. Hajduková) a z oblasti výskumu Slnka (P. Paľuš). Veľmi užitočná je spolupráca s Národnou výskumnou radou v Bologni, ktorá postavila na AGO radarovú anténu a prijímač na výskum meteorov na dlhej základni Modra–Bologna–Lecce. Spolupráca vyústila do niekoľkých desiatok kolektívnych publikácii (M. Hajduková, Š. Gajdoš, L. Kornoš, V. Porubčan, P. Zigo).

Dôležitou súčasťou astronomického výskumu je spolupráca v rámci Medzinárodnej astronomickej únie (IAU), v ktorej pôsobí 5 pracovníkov Astronomického ústavu. Vedúci ústavu prof. RNDr. V. Porubčan, DrSc., bol v rokoch 2000-03 prezidentom komisie IAU č. 22 pre meteory, meteority a medziplanetárny prach.

Organizovanie seminárov a konferencií


Astronomický ústav sa podieľal na príprave týchto medzinárodných konferencií a seminárov s medzinárodnou účasťou:

 

 • Meteoroids and Their Parent Bodies (Smolenice, 1992)
 • Meteoroids 1994 (Bratislava, 1994 – priamo v priestoroch MFF UK a v ŠD Družba)
 • Meteoroids 1998 (Tatranská Lomnica, 1998)
 • Výskum medziplantárnej hmoty – Česko-slovenský meteorický seminár (Modra, 1999, 2001, 2004)
 • Vyučovanie a popularizácia astronómie (Bratislava, 1989)
 • NATO Advanced Research Workshop on Optics of Cosmic Dust (Bratislava, 2001)

 

V rámci pedagogickej komisie pri Astronomickej spoločnosti sa
uskutočnili konferencie, na ktorých sa organizačne podieľala M. Hajduková:

 

 •   Vyučovanie a popularizácia astronómie (Modra, 2000)
 • 10. konferencia o vyučovaní astronómie Astronómia a vzdelávanie (Bratislava, 2002)

 

 

Organizačné aktivity


Členovia AU zastávali čelné funkcie v Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV:

 

 •  P. Paľuš bol po dve volebné obdobia predsedom (1987-93)
 • V. Porubčan je predsedom SAA (od r. 1999)

Uznaním úspechov slovenskej astronómie bolo zvolenie V. Porubčana do funkcie prezidenta komisie č. 22 Meteory, meteority a medziplanetárny prach Medzinárodnej astronomickej únie (IAU), ktorú zastával v rokoch 2000-03.

 

 

Členstvo v redakčných radách domácich i zahraničných časopisov


Od založenia časopisu /Acta Astronomica et Geophysica Universitatis Comenianea/ (AAGUC) boli členmi redakčnej rady M. Hajduková (od r. 1989 je predsedníčkou) a P. Paľuš. V neskorších rokoch sa redakčná rada AAGUC rozšírila o J. Klačku a V. Porubčana.

Okrem toho sú pracovníci AÚ členmi redakčných rád týchto časopisov:

 

 •  /Bulletin of the Astronomical Institutes of the Czechoslovakia/ (P. Paľuš, 1988-91)
 • /Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso/ (V. Porubčan, od r. 1992)
 • /Meteorické správy Slovenskej astronomickej spoločnosti/ (V. Porubčan, predseda redakčnej rady od r. 1980)
 • populárno-vedeckého astronomického časopisu /Kozmos/ (M. Hajduková, od r. 1985)

V. Porubčan je tiež od r. 1994 členom redakčnej rady časopisu /Earth, Moon and Planets/ (Kluwer Academic Publishers)

 

 

Najvýznamnejšie ocenenia členov AU


Pedagogická a vedecká činnosť pracovníkov Astronomického ústavu bola v roku 2000 ocenená Striebornou medailou Univerzity Komenského. Medzinárodná astronomická únia (IAU) ocenila zásluhy V. Porubčana a M. Hajdukovej tým, že pomenovala

 

 • asteroid 1990RQ2 = (6311) Porubčan (1996)
 • asteroid 4114T-1= (9822) Hajduková (2000)
 • asteroid 1999XU35 = (24194) Paľuš