Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prístrojové vybavenie

Astronomické prístroje

 • 60cm ďalekohľad
 • 70 ďalekohľad
 • systém AMOS
 • ďalšie celooblohové komory pre pozorovanie meteorov
 • ostatné astronomické prístroje

Geofyzikálne prístroje

 • seizmograf
 • paleomagnetické merania
 • merania absolútneho magnetizmu
 • merania Schumannových rezonancií

Meteorologické prístroje

 • automatická meteorologická stanica

Ostatné prístroje

 • GPS
 • ďalšie

 

 

V súčasnosti sú v činnosti na AGO tieto prístroje a zariadenia:

 

 • 60 cm ďalekohľad v kupole hlavnej budovy spolu s 20 cm ďalekohľadom na pozorovanie Slnka
 • 70 cm zrkadlový ďalekohľad v budove určený na pozorovanie kozmického odpadu
 • dve celooblohové kamery, jedna na fotografické dosky a druhá - televízna na registráciu meteorov
 • radarový systém na výskum meteorov na rádiových vlnách
 • protónový magnetometer s variačnou stanicou na registráciu zmien zemského magnetikého poľa
 • anténa na registráciu elektrickej zložky Schumannových rezonancií, pripavujeme aj registráciu magnetickej zložky
 • seizmometer na registráciu zemetrasení
 • systém na odtienenie magnetického poľa Zeme pre paleomagnetický výskum
 • dve stanice GPS na presné meranie polohy
 • meteorologická stanica a zrážkomerná stanica

 

 

60 cm astronomický zrkadlový Zeiss teleskop


Vo výskumnom programe prístroja je najmä:
 

 • fotometria a astrometria asteroidov
 • astrometria komét a výskum štruktúry a dynamických vlastností blízkojadrových oblastí komét
 • zákryty hviezd asteroidami
 • tranzity exoplanét

Prístroj je skoro úplne automatizovaný s programom eliminácie periodických chýb pohybu. Je vybavený modernou CCD kamerou a zachytí hviezdy až 21.veľkosti. Ďalekohľad bol viackrát modernizovaný. Montáž prístroja urobili na AGO pracovníci observatória bez akejkoľvek cudzej pomoci. Opravy a rekonštrukcie robíme tiež vo vlastnej réžii.

 

 

70 cm zrkadlový ďalekohľad


Prístroj je určený primárne na pozorovania súvisiace s kozmickým smetím


 
V objekte malej kupoly je umiestnená aj registrácia systému dopredného radaru na výskum meteorov, ktorý prevádzkujeme v spolupráci s Astronomickým ústavom v Bologni. V budove sú tiež počítače dvoch staníc GPS.

Ďalšie malé ďalekohľady


V roku 2011 sa na observatórium v rámci popularizačného projektu APVV-LPP zakúpili dva ďalekohľady. Prvý, Celestron CPC Schmidt-Cassegrain 280/2800 na alt-azimutálnej robotizovanej go-to montáži bude slúžiť na vizuálne pozorovania nočnej oblohy a popularizačné účely., je prenosný. Druhý, Celestron EdgeHD Schmidt-Cassegrain 280/2800 na nemeckej robotizovanej montáži nahradil v hornej kupole 25 cm ďalekohľad. EdgeHD bude vybavený CCD kamerou SBIG ST-7XME s autoguidovacím čipom. Tento ďalekohľad bude primárne určený na vzdelávacie účely, astrometriu a fotometriu jasnejších asteroidov a pozorovania tranzitujúcich exoplanét.

 

 

Celooblohové komory na detekciu bolidov


V objekte vlastnej konštrukcie sú umiestnené dva systémy na registráciu preletov jasných meteorov. V pozadí je kupola budúceho slnečného ďalekohľadu, tiež vlastnej konštrukcie.

Jeden zo systémov zachytáva len veľmi jasné bolidy s vysokou presnosťou určenia dráhy preletu v atmosfére, ktorá je potrebná na výpočet pravdepodobného miesta dopadu meteoritu. Druhý, televízny systém, registruje veľký počet preletov aj slabších  meteorov s o niečo nižšou presnosťou, ale umožňuje určiť presný čas preletov.

Monitorovanie zemetrasení


Monitorovanie zemetrasení je jedna z metód, ako skúmať procesy vo vnútri našej planéty. V roku 2003 bola dokončená Národná sieť seizmických staníc. Stanice sú registrované v medzinárodných seizmických centrách. Hlavnou úlohou našej siete však je lokalizácia zemetrasení na našom území.

Seizmometre stanice MODS sú umiestnené v hĺbke 10 metrov na pevnej skale v nerušenom prostredí. Na ilustračnom obrázku vľavo vidíme záznam zemetrasenia s magnitúdom 8.0, ktoré bolo 12. augusta 2008 na Sumatre.

Slnečné chromosférické erupcie


Chromosféra je časť slnečnej atmosféry, kde z hľadiska Zeme prebiehajú tie najdôležitejšie udalosti. Obrovské masy horúcej plazmy sú vrhané veľkou rýchlosťou do  medziplanetárneho priestoru a majú rozhodujúci vplyv na zemskú magnetosféru, svojím tlakom ju deformujú a spôsobujú rýchle zmeny magnetického poľa Zeme a magnetické búrky.
 
Chromosféru je možné pozorovať len pomocou úzkopásmového optického filtra v oblasti vodíkovej čiary  H-alfa s vlnovou dĺžkou 656,3 nm.
 
Dôsledkom magnetických búrok sú aj polárne žiare viditeľné vo vysokých zemepisných šírkach. Pri veľkých erupciách je ich možné pozorovať aj v našich končinách.

Monitorovanie zemského magnetického poľa


Magnetické pole Zeme je neoddeliteľnou súčasťou Zeme ako planéty. Magnetometre na meranie magnetického poľa Zeme sú umiestnené v nemagnetickej budove postavenej z dreva, medi a hliníka. V objekte sú dva magnetometre – protónový magnetometer, ktorý meria celkové magnetické pole a variačná stanica, ktorá umožňuje merať jednotlivé zložky tohto vektora. Mnohými magnetometrami na Zemi je možné stanoviť polohu magnetických pólov Zeme.

Monitorovanie Schumannových rezonancií v magnetickom poli Zeme


Schumannove rezonancie sú nízkofrekvenčné elektromagnetické vlny v priestore medzi povrchom Zeme a spodnou ionosférou. Tieto zmeny prebiehajú v rôznych periódach so základným módom 7,8 Hz a sú budené globálnou búrkovou činnosťou. V blízkosti zeme je dominantá vertikálna elektrická zložka a horizontálna magnetická zložka. Merania sú veľmi obtiažne, sú citlivé najmä na rušivé pôsobenie okolia. Sledovanie variácií Schumannových rezonancií má význam pre lepšie pochopenie stavby zemskej ionosféry a najmä pre:

 • monitorovanie búrkovej činnosti v celozemskom meradle
 • meteorológiu a klimatológiu
 • štúdium vzťahov Slnko – Zem
 • meranie povrchovej teploty morí a oceánov

Paleomagnetické merania


Magnetické pole Zeme z dávnej minulosti dokážeme určiť z hornín, ktoré vtedy vznikali a uchovali si informáciu o charaktere zemského poľa. Ak chceme určiť jemné magnetické pole v nazbieraných horninách, musím v prvom rade eliminovať rušivé magnetické pole Zeme, ktoré sa rozprestiera všade okolo nás. Slúži na to zariadenie, ktoré dokáže premenné zemské pole v istom presnom mieste odstrániť tak, že vytvára skutočné miestne pole, ale opačného smeru. Vnútri prístroja potom nepôsobí žiadne magnetické pole a je možné skúmať veľmi slabé magnetické pole uchované vo vzorkách.

Monitorovanie radónu


Koncentrácia radónu v podzemnej vode môže byť za určitých podmienok využitá na monitorovanie seizmickej aktivity v danej oblasti. Pre  tento účel sú na AGO urobené tri vrty, jeden 40 metrový a dva 10 metrové. Pre účely výskumu sa využíva 50 metrov hlboký vodný zdroj, ktorého ročnú variáciu koncentrácie radónu vidíme na obrázku.

Meteorologická stanica


Prvé merania, ktoré sme na AGO začali pravidelne robiť už v roku 1988, boli meteorologické pozorovania. Naša stanica je vybavená štandardnými prístrojmi na meranie teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, množstva zrážok, výšku snehovej pokrývky, dĺžky slnečného svitu a smeru a rýchlosti vetra.

 

autor: Dušan Kalmančok

 

Táto práca - Praktická astronómia populárne - je podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0378-09.