Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Horizont - ERC Advanced grants 2024 - PZ

HORIZONT - ERC ADVANCED GRANTS - Projektový zámer

Názov programuHORIZONT
Názov výzvyERC ADVANCED GRANTS
Opis úlohyPodanie projektového zámeru pre žiadosť o grant vo výzve ERC ADVANCED GRANTS, s kódom ERC-2024-ADG
Termín (FMFI)26.7.2024 12:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdanieVyplnené a podpísané NOVÉ tlačivo štandardného projektového zámeru
Spôsob odovzdania

1x originál na CPP (F1-118)

1x elektronicky na cppfmph.uniba.sk
Webový odkaz na výzvuhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2024-adg?order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate&keywords=adg&isExactMatch=true&status=31094502,31094501
Doplňujúce informácie

Granty ERC Advanced Granty sú navrhnuté tak, aby podporovali vynikajúcich hlavných výskumníkov v kariérnom štádiu etablovaného vedúceho výskumníka s uznávanými výsledkami. Hlavní riešitelia musia preukázať priekopnícky charakter, ambície a realizovateľnosť svojho výskumného návrhu.

Veľkosť rozpočtu - ERC Pokročilé granty možno udeliť maximálne do výšky 2 500 000 EUR na obdobie 5 rokov (maximálna výška grantov sa znižuje pro rata temporis pre projekty s kratšou dobou trvania). V návrhu však môže byť požiadavka na dodatočných až 1 000 000 EUR na pokrytie

  1. oprávnených nákladov „star-upov“ pre hlavných riešiteľov, ktorí sa sťahujú do EÚ alebo pridruženej krajiny z iného miesta v dôsledku získania grantu ERC, a/alebo
  2. výdavkov na nákup hlavného vybavenia a/alebo
  3. výdavkov na prístup k veľkým zariadeniam a/alebo
  4. iných veľkých nákladov na experimentálne a terénne práce, okrem nákladov na zamestnancov.