Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

APVV - VV MVP 2024

APVV - VV MVP 2024

Názov programuAPVV
Názov výzvyVV MVP 2024
Opis úlohyPodanie žiadosti o podporu
Termín (FMFI)22.7.2024, 10:00
Zoznam dokladov potrebných na odovzdanie

Elektronická forma celej žiadosti cez elektronický systém APVV

1x vytlačená kópia žiadosti (projekt na archiváciu) na CPP

2x potvrdenie o podaní žiadosti na CPP

  • 2x časť žiadosti VV MVP-A4 - podpísaná riešiteľom
  • 2x časť žiadosti VV MVP-E – cpp zabezpečí podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa (buď to bude p. dekan alebo p. rektor)
  • 2x časť žiadosti VV MVP – E podpísané štatutárom spoluriešiteľa
  • 2x kópia diplomu PhD. (zodpovedného riešiteľa)
  • 2x čestné vyhlásenie, kde sa uplatňuje výnimka z plynutia 7 ročnej lehoty od dosiahnutia PhD. – ak je relevantné
  • 1x v prípade zapojenia do projektu viacero fakúlt v rámci UK alebo máte spoluriešiteľa, tak vyplnenú tabuľku rozpočtov – ak je relevantné

1x elektronicky vyplnenú tabuľku rozpočtov (relevantné ak bude v projekte zapojených viacero fakúlt v rámci UK alebo budete mať spoluriešiteľa) pre potreby rektorátu na cppfmph.uniba.sk

Ako štatutára uvádzajte p. rektora – prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.
Spôsob odovzdania

Elektronicky cez elektronický systém APVV na podávanie žiadostí 

Vytlačené originály na F1-118 (CPP)
Webový odkaz na výzvuhttps://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-mvp-2024.html
Doplňujúce informácie

Verejná výzva VV MVP 2024 (plne znenie na stiahnutie) je zameraná na podporu mladých vedeckých pracovníkov.

Základnou snahou agentúry v tejto výzve je zvýšiť podporu projektov výskumu a vývoja u mladých vedeckých pracovníkov prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí. Verejná výzva VV MVP 2024 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“). Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ.

Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.