Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Inovačné vzdelávanie

Základné informácie

Inovačné vzdelávanie (InVz) je realizované podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rektor UK dňa 23. mája 2022 podľa § 55 ods. 4 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. vydal oprávnenie č. 3036/2022 na organizovanie inovačného vzdelávania pre Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave v nasledovnom rozsahu:

  • Prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovných činností učiteľov predmetov matematika, fyzika, informatika, deskriptívna geometria na druhom stupni základných škôl a na stredných školách a učiteľov príbuzných odborných predmetov na stredných odborných školách.
  • Prenos najnovších poznatkov a skúseností z praxe do obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania v predmetoch matematika, fyzika, informatika, deskriptívna geometria alebo v príbuzných odborných predmetoch vyučovaných na stredných odborných školách.

InVz ponúkame pre pedagogického zamestnanca v kategórie učiteľ a v podkategóriách učiteľ druhého stupňa základnej školy alebo učiteľ strednej školy.

Pokiaľ sa pedagogický zamestnanec pri absolvovaní InVz riadi plánom profesijného rozvoja vydaným riaditeľom školského zariadenia, tak podľa § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov pedagogickému zamestnancovi  patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania v rozsahu najmenej 50 hodín.

Ponúkané programy s požiadavkami pri zaradení a podmienkami ukončenia

Otvorenie daného programu závisí od počtu uchádzačov. Minimálny počet je spravidla 10 uchádzačov, prípadný maximálny počet určí autor programu. 

Prihláška

Termín na podanie prihlášok pre akademický rok 2023/2024 bude zverejnený neskôr.  

  • InVz-M 
  • InVz-F1 
  • InVz-F2 

Uchádzač sa na InVz prihlasuje vyplnením prihlášky (formát rtf, formát pdf, zoznam použitých skratiek). Prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať a spolu s potvrdením riaditeľom zaslať na adresu fakulty:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Študijné oddelenie
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Poplatky

Inovačné vzdelanie je spoplatnené sumou 

  • 130,- Eur za program InVz-M
  • 130,- Eur za program InVz-F1
  • 130,- Eur za program InVz-F2

Poplatok je potrebné uhradiť najmenej 5 pracovných dní pred začiatkom programu InVz.

Poplatok za program v danej výške je možné uhradiť len bankovým prevodom.
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0013 8298
variabilný symbol: 100
špecifický symbol: rodné číslo bez lomítka
poznámka: Meno, Priezvisko

Záverečná prezentácia

Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.  

Po úspešnom absolvovaní inovačného vzdelávania fakulta absolventovi vydá osvedčenie o inovačnom vzdelávaní.