Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics
Comenius University Bratislava

Textbook of mathematical foundations of geometric modeling of curves and surfaces for technical studies, with algorithms and examples

In the project, the field of geometric modeling of curves and surfaces is comprehensively processed as a learning text of known as well as less known methods, procedures, algorithms, and examples.


04. 05. 2018 08.38 hod.
By: Pavel Chalmoviansky

Principal investigator: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD., RNDr. Martina Bátorová, PhD., RNDr. Barbora Pokorná, PhD. 
Project funding:KEGA 047UK-4/2017
Project duration: 2017-2019


V projekte sa komplexne spracúva oblasť geometrického modelovania kriviek a plôch formou učebného textu známych i menej rozšírených metód, postupov, algoritmov a príkladov. Matematické, algoritmické a praktické poznatky (napr. mnohé aproximačné a interpolačné schémy, reprezentácie v Bernsteinovej-Bézierovej báze, ich algoritmické spracovanie) nachádzajú široké uplatnenie nielen počas teoretickej prípravy na vysokých školách, ale aj v technickej praxi oborov súvisiacich s prípravou modelov (strojárenstvo, stavebníctvo, architektúra, umelecký a priemyselný dizajn, a.i.).

Výstupom projektu je odborná učebnica určená najmä študentom počítačovej grafiky a aplikovanej geometrie na vysokých školách. Niektoré časti však môžu poslúžiť ale aj excelentným študentom vybraných stredných škôl a verejnosti s profesionálnym záujmom o modelovanie a jeho postupy v oblasti počítačovo podporovaného dizajnu. Okrem vybudovania rigorózneho matematického aparátu, ktorý popri priamočiarej aplikácii pri riešení nemalého spektra úloh umožňuje i budovanie matematickej intuície a potrebnej technickej a algoritmickej zručnosti, sa v knihe nachádza aj celý rad praktických postupov a spôsobov riešenia vybranej triedy problémov.