Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics
Comenius University in Bratislava

Physics Colloquium - Norbert Kučerka (5.6.2019)

Wednesday 5.6.2019 at 14:00, Lecture room C


21. 05. 2019 13.24 hod.
By: Richard Hlubina

Norbert Kučerka (Joint Institute of Nuclear Research, Dubna, Russia and  Comenius University, Bratislava):
Study of condensed matter systems by neutron scattering


Abstract:

Použitie neutrónov vo výskume kondenzovaných látok sa začalo krátko po ich objavení v roku 1932. Zdrojmi týchto jedinečných častíc sú v súčasnosti jadrové reaktory a spalačné zdroje. Vo Frankovom laboratóriu neutrónovej fyziky v Dubne bol skonštruovaný aj pulzný reaktor. Ekonomické výhody reaktora IBR-2 umožňujú prevádzkovať toto zariadenie počas mnohých minulých a budúcich rokov. V prednáške tak bude venovaná pozornosť myšlienke tohto jedinečného stroja, ale aj neutrónom všeobecne. Neutróny preukázali svoje nezastupiteľné miesto v širokej škále výskumu kondenzovaných látok od kryštalickej a magnetickej štruktúry nových materiálov a materiálov pri extrémnych podmienkach, cez tenké filmy a povrchové vrstvy, až po objemové vzorky. Okrem statickej štruktúry, neutróny poskytujú informáciu aj o dynamických vlastnostiach molekúl a špecifické uplatnenie nachádzajú v materiáloch bohatých na vodík. Veľkou cieľovou skupinou využitia rozptylu neutrónov je preto aj oblasť mäkkých látok a biologicky relevantných materiálov. Špeciálna pozornosť bude v prednáške venovaná biologickým a modelovým membránam, ktoré slúžia platformou v rôznych vedeckých a technologických aplikáciách. Vďaka svojim jedinečným fyzikálnym vlastnostiam sú tieto amfifilné agregáty vhodné na štúdium fyziky mäkkých kondenzovaných látok, ich dynamiky a interakcií s molekulami potenciálnych liečiv.