Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

40. výročie vzniku fakulty

Aj keď s ročným oneskorením sme si 18. októbra 2021 pripomenuli štvrté desaťročie vzniku fakulty, ktorá 20 rokov existovala pod názvom Matematicko-fyzikálna fakulta UK a v roku 2000 sa pridaním informatiky do názvu premenovala na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK.


27. 10. 2021 16.37 hod.
Od: Soňa Gažáková

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady a Akademického senátu  FMFI UK pri príležitosti 40. výročia vzniku MFF UK sa konalo v Aule Univerzity Komenského. Slávnostnú ceremóniu zahájil príhovorom rektor Univerzity Komenského prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Nasledoval krátky príhovor prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc., dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý pripomenul, že korene našej  fakulty sú hlboko zasadené  na Prírodovedeckej fakulte UK. Koncom 70. rokov 20. storočia patrila táto fakulta k najväčším fakultám na UK. Dnes môžeme jednoznačne konštatovať, že rozdelenie prospelo obidvom fakultám a v novom areáli v Mlynskej doline sa vytvoril ďalší priestor na ich rozvoj. 

Výnimočnosť slávnostného okamihu dokáže obzvlášť podčiarknuť hudba. Chvíle 40. výročia vzniku fakulty nám štyrmi skladbami spríjemnila skupina Vocalatte.

Významné výročia sú príležitosťami na osobné spomienky na významné momenty z histórie fakulty. Prostredníctvom videozáznamu sa s nami o ne podelili bývalí dekani fakulty a osobne aj doc. RNDr. Peter Mederly, CSc., dekan Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v rokoch 1991 – 1997. Zdôraznil najmä iniciatívu prvého dekana MFF UK prof. RNDr. Michala Greguša, DrSc., zameranú na intenzívný rozvoj spolupráce s praxou a vytvorenie podmienok pre vybudovanie výpočtových centier na fakulte, ktoré prispeli k rozvoju nielen informatických ale aj matematických a fyzikálnych pracovísk.  

Po slávnostných príhovoroch bol čas na  ocenenie pracovníkov fakulty za zásluhy o jej rozvoj. Dekan FMFI UK ocenil za zásluhy na vzniku Matematicko-fyzikálnej fakulty UK prof. RNDr. Michala Greguša, DrSc., in memoriam, dekana MFF UK v rokoch 1980 – 1990 plaketou s najmenším modelom budov fakulty.  Ocenenie prevzal jeho syn, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., dekan Fakulty managementu UK.

Dekan ocenil touto plaketou za osobnú angažovanosť vo vedení a zásluhy v rozvoji fakulty aj všetkých bývalých dekanov fakulty. Ocenenými boli: 

   prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., in memoriam , dekan fakulty v rokoch 1990 -1991
   doc. RNDr. Peter Mederly, CSc., dekan fakulty v rokoch 1991 – 1997
   doc. RNDr. Ľudovít Fischer, CSc., dekan fakulty v rokoch 1997 – 2003
   doc. RNDr. Ján Boďa, CSc., dekan fakulty v rokoch 2003 – 2011
   a prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan fakulty v rokoch 2011 – 2019. 

Dekan fakulty spolu s jej vedením ocenil za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania jej emeritných profesorov. Ocenením bolo sklenené dielo z rúk umeleckého sklára Olivera Lešša.

Ocenenými  boli: 

   prof. RNDr. Peter Lukáč, DrSc., fyzika plazmy
   prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc., fyzika tuhých látok
   prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc., matematika, algebra
   prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc., fyzika plazmy
   prof. Ing. Milan Noga, DrSc., teoretická fyzika
   prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc., matematická štatistika
   prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc., astronómia a astrofyzika 
   prof. RNDr. Ján Plesník, DrSc., matematika, teória grafov
   prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc., chemická fyzika
   prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc., matematická analýza, numerická matematika 

Dekan fakulty ocenil za zásluhy v rozvoji vedy rovnakou cenou zo skla: 

   prof. RNDr. Pavla Povinca, DrSc.  

Po doznení tónov študentskej hymny Gaudeamus igitur boli všetci účastníci slávnostného zasadnutia pozvaní do Siene rektorov na čašu sektu a malé občerstvenie. Na pamiatku tejto významnej udalosti v živote našej fakulty si každý účastník odniesol brožúrku „Matfyz: 40 rozmarných faktov“ a pamätný list. Tvorí ho perokresba portrétu Regiomontana, prvého matematika v spojení s budovou Univerzity Istropolitany, na ktorej pôsobil, ku ktorej tradícii vzdelávania sa hlási aj naša Alma Mater,  Univerzita Komenského v Bratislave.

Fotogaéria s odovzdávania ocenení

Viac z histórie fakulty