Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborní asistenti na KJP (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v januári a februári 2023


10. 11. 2022 12.33 hod.
Od: Alena Zemanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

2 miest odborných asistentov na

Katedru jazykovej prípravy

Požiadavky (1. miesto): 

  • ukončené VŠ vzdelanie pedagogického alebo lingvistického zamerania, 
  • štátna záverečná skúška z anglického jazyka, štátna záverečná skúška z nemeckého jazyka,
  • prax vo vyučovaní technickej angličtiny,
  • prax v príprave vyučovacích materiálov a učebníc.

Nástup: január 2023

Požiadavky (2. miesto): 

  • ukončené VŠ vzdelanie pedagogického alebo lingvistického zamerania,
  • štátna záverečná skúška z anglického jazyka, 
  • prax vo vyučovaní technickej angličtiny minimálne 5 rokov, 
  • prax v príprave vyučovacích materiálov a učebníc technickej angličtiny.

Nástup: február 2023

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu s profesijným životopisom, kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných aktivít zašlite do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty