Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Profesor na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v decembri 2021


20. 10. 2021 15.02 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie a miesta

mimoriadneho profesora na

Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky:

 • najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecko-pedagogický titul docent (doc.), splnené kritériá na začatie vymenúvacieho konania na profesora v horizonte do 2 rokov
 • odbor: Fyzika
 • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Astronómia a astrofyzika
 • garantovanie pripravovaného Mgr. a PhD. študijného programu Astronómie a astrofyziky
 • vedecko-výskumná prax vo vednom odbore Astronómia a astrofyzika
 • znalosť anglického jazyka
 • schopnosť samostatnej vedeckej práce vrátane publikovania v karentovaných časopisoch, prezentovania výsledkov na medzinárodných konferenciách, získavania a vedenia vedeckých grantov a projektov, 
 • skúsenosti s organizovaním vedeckých podujatí.

Nástup:  1. december 2021

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť :  

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní a odbornej praxi
 • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít za posledných 5 rokov
 • prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov

Prihlášky do výberového konania zašlite prosím do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty