Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecký pracovník na pracovisko Turany (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedeckého pracovníka na Detašované pracovisko v Turanoch s nástupom v septembri 2023


20. 02. 2023 12.49 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

miesta vedeckého pracovníka na

Detašované pracovisko Turany

Požiadavky:  

  • ochota nástupu na DP v Turanoch
  • najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecká hodnosť PhD. z odboru Fyzika kondenzovaných látok a akustika alebo ekvivalentného
  • skúsenosti s prípravou tenkých vrstiev magnetrónovým naprašovaním, technológiou HiTUS, technológiou oblúkového odparovania a klastrovacím zdrojom
  • skúsenosť s obsluhou analytických zariadení
  • Ab-initio kalkulácie – znalosť programov Quantum Espresso/VASP – pokročilý
  • Publikačná činnosť – prvoautorské publikácie v odbore Tuhých látok
  • Skúsenosti s prezentáciou výsledkov na zahraničných konferenciách 
  • Anglický jazyk – aktívne, úroveň B2
  • skúsenosti s plnením aktivít projektov
  • znalosť programov OriginPro, InkScape, LaTeX, MS Office alebo ekvivalentných

Nástup: september 2023

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doklady do výberového konania doručte do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce, p. Kohútová
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty