Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docenti na KAMŠ (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v marci a v apríli 2023


03. 02. 2023 11.09 hod.
Od: Igor Melicherčík

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

2 miest vysokoškolských učiteľov - funkčných docentov na

Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky

Kvalifikačné predpoklady: 

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Matematika
  • pedagogická a tvorivá činnosť minimálne v rozsahu vnútorného predpisu č. 24/2021 Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK

Požiadavky:  

  • pedagogická prax dokladovaná vedením prednášok z aplikovanej matematiky
  • vedecká činnosť s dostatočným ohlasom
  • grantová úspešnosť

Úväzok: 100 %
Nástup: marec a apríl 2023

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít a súhlasom o spracovaní osobných údajov zašlite najneskôr do 21. februára 2023 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty