Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Docent na KAG (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru algebry a geometrie s nástupom vo februári 2021


15. 12. 2020 10.13 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

funkčného miesta docenta na

Katedru algebry a geometrie (oddelenie algebry)

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Matematika alebo príbuznom odbore

Ďalšie kritériá:

  • pedagogická prax minimálne 5 rokov vo yyučovaní matematických predmetov na vysokej škole a predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku a aj elektronickými prostriedkami) prednášky, cvičenia, semináre a záverečné práce všetkých stupňov so zameraním aj na algebraickú topológiu,
  • vedecká publikačná činnosť v oblasti matematiky a jej aplikácií, 
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie,
  • aktívna znalosť angličtiny

Nástup:  február 2021

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít zašlite najneskôr do 5. januára 2021 na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty