Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci Katedry teoretickej fyziky (výberové konanie)

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre teoretickej fyziky s termínom nástupu v apríli 2021


18. 01. 2021 13.58 hod.
Od: Adriana Kohútová

V súlade s čl. 33 Štatútu fakulty vypisujem vnútrofakultné výberové konanie na obsadenie funkcie 

vedúci odbornej katedry 

  • Katedry teoretickej fyziky

O funkciu vedúceho katedry sa môžu uchádzať  profesori, docenti  alebo vedeckí pracovníci po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I alebo IIa.

Nástup: 1.4.2021  

Termín podania  prihlášky do výberového konania je do 5.2.2021. Prihlášky sa podávajú elektronicky na adresu: rpp@fmph.uniba.sk a sd@fmph.uniba.sk. Súčasťou prihlášky má byť stručná predstava uchádzača o zameraní príslušnej katedry v pedagogickej a výskumnej oblasti aspoň na najbližšie štyri roky.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan fakulty