Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecký pracovník na KJFB (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedeckého pracovníka na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v januári 2023


29. 09. 2022 12.12 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vedeckého pracovníka

na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Jadrová a subjadrová fyzika alebo Všeobecná fyzika a matematická fyzika zameranie Jadrová fyzika
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a príbuzné študijné programy
  • vedecká činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika, so zameraním na fyziku atómového jadra
  • publikačná činnosť vo vednom odbore 010308a Jadrová fyzika alebo 010308b Subjadrová fyzika, so zameraním na fyziku atómového jadra
  • tvorba koncepcií a koordinovanie medzinárodnej spolupráce a projektov medzinárodného významu
  • priznaný vedecko-kvalifikačný stupeň

Nástup:  1. január 2023

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní; doklady o odbornej praxi; prehľad pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty