Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci KAG, KI, KMANM (výberové konanie)

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre algebry a geometrie, Katedre informatiky a Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky s termínom nástupu v júli 2020


06. 04. 2020 11.09 hod.
Od: Anna Macková

V súlade s čl. 33 Štatútu fakulty vypisujem vnútrofakultné výberové konanie na obsadenie funkcie: 

vedúceho odbornej katedry:

                 Katedry algebry a geometrie

                 Katedry informatiky

                 Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky

Uchádzať sa o funkciu vedúceho katedry môžu profesori, docenti alebo vedeckí pracovníci po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I alebo IIa.

Nástup:  1.7.2020

Termín podania prihlášky do výberového konania je do 29.4.2020.  Prihlášky sa podávajú elektronicky na adresu: rpp@fmph.uniba.sk a sd@fmph.uniba.sk. Súčasťou prihlášky má byť stručná predstava uchádzača o zameraní príslušnej katedry v pedagogickej a výskumnej oblasti aspoň na najbližšie štyri roky.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan fakulty