Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecký pracovník na KEF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedeckého pracovníka na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v novembri 2023


30. 08. 2023 15.17 hod.
Od: Adriana Koj

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vedeckého pracovníka

na Katedru experimentálnej fyziky

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Fyzika plazmy
  • publikačná činnosť v oblasti Alkalickej elektrolýzy vody
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • schopnosť samostatnej vedeckej práce

Nástup:  november 2023

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní; doklady o odbornej praxi; prehľad pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít doručte do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty