Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Odborný asistent na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru astronóme, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v apríli 2016


17. 02. 2016 14.09 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom  prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc., v súlade so zákonom NR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie

na miesto vysokoškolský učiteľ- odborný asistent 

na Katedru astronómie fyziky Zeme a meteorológie, oddelenie Astronómie a astrofyziky.

Požiadavky na uchádzača: 

  • VŠ vzdelanie tretieho stupňa v odbore Astronómia a Astrofyzika,
  • Znalosť anglického jazyka
  • Schopnosť samostatnej vedeckej práce, preukázaná publikačnou činnosťou.
  • Schopnosť pedagogicky pôsobiť v odbore, alebo príbuznom odbore. 

Termín nástupu: apríl  2016

Platové podmienky podľa predpisov platných pre verejné vysoké školy.

Uzávierka výberového konania je 3.3.2016.


Prihlášku do výberového konania, osobný dotazník, profesijný životopis, originály dokladov o vzdelaní, dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti, doklady o doterajšej praxi a kompletný prehľad publikačnej činnosti a ohlasov na ňu ako aj  prehľad vedeckých aktivít zasielajte na adresu: 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48  Bratislava

prof.  RNDr.  Jozef  Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK